PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
10
KIOzagadka nr 10

Forma gwarancji wadialnej

Wadium zabezpiecza ofertę, którą wykonawcy składają w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawidłowe wniesienie wadium w praktyce nastręcza Wykonawcom wiele trudności. Ponadto Zamawiający i Wykonawcy niejednokrotnie stają przed dylematem związanym z interpretacją przepisów dotyczących wadium. W sporze, który tym razem bierzemy pod lupę, weryfikujemy jakie są formy wniesienia wadium i analizujemy kwestie przekazywania oryginału gwarancji lub poręczenia.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający poinformował wykonawcę X o odrzuceniu złożonej przez niego oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP uznając, że wadium nie zostało skutecznie wniesione, bowiem zostało wniesione w formie papierowej.

Odwołujący wniósł odwołanie i uzasadniając zarzuty odwołania wyjaśnił, że sporny dokument gwarancji wadialnej jest wystawiony na wymaganą sumę, zaś jego treść jest zgodna ze wszystkimi wymaganiami zarówno określonymi w treści SIWZ jak i PZP. Odwołujący wnosząc wadium uzyskał gwarancję wadialną ubezpieczeniową w formie pisemnej, bowiem Gwarant nie dysponuje podpisem kwalifikowanym, co potwierdziło oświadczenie Gwaranta stanowiące Załącznik nr 1 do Odwołania.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem - pełnomocnik Gwaranta potwierdza, że z uwagi na brak możliwość wystawienia wadium w formie elektronicznej, firma wystawia gwarancje ubezpieczeniowe jedynie w formie pisemnej. Jednocześnie, jak wynika z treści oświadczenia, agent potwierdza, że załączony przez wykonawcę do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej nr XXXX z dnia 05.11.2019 r. potwierdzony podpisem kwalifikowanym, upoważnia zamawiającego bezwarunkowo i nieodwołalnie do wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej w gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna.

Zamawiający uzasadniając czynność odrzucenia oferty powołał się na brzmienie SIWZ - pkt 12.6, zgodnie z którym w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej wadium winno zostać złożone, zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego, w formie oryginału tego dokumentu.

Zamawiający argumentował dalej powołując się na art. 78 §1 Kodeksu cywilnego ("Kc"). Stwierdził, że oryginał dokumentu został sporządzony w formie pisemnej, zatem oryginał dokumentu powstał z chwilą złożenia na nim podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Gwaranta, zaś późniejsze skopiowanie dokumentu i opatrzenie go podpisem elektronicznym wykonawcy było w istocie wytworzeniem jego elektronicznej kopii. Ponadto Zamawiający wskazał, że dokument nie zawiera podpisu elektronicznego wystawcy, a jedynie elektroniczny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy, dla którego gwarancja została wystawiona.

W ocenie Odwołującego przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP należy, jak każdy przepis sankcyjny dotyczący podstaw eliminacji wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne, wykładać w sposób ścisły. Zatem przyczyny odrzucenia oferty Odwołującego należy upatrywać wyłącznie w takim wniesieniu wadium, które nie daje gwarancji zabezpieczenia interesu Zamawiającego i pewności wypłaty sumy wadialnej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonej w PZP i mającej zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu. Jak wynika z treści dokumentu gwarancyjnego złożonego wraz z ofertą, takiego zagrożenia związanego z formą, w jakiej Zamawiający dysponuje, tj. kopią dokumentu, faktycznie nie ma.

Odwołujący podkreślił, że późniejsze orzeczenia KIO wskazujące na wadliwość wadium wniesionego w formie kopii złożonej wraz z ofertą, miały związek z treścią dokumentu gwarancyjnego, który warunkował wypłatę sumy wadialnej od konieczności okazania przez uprawnionego z gwarancji jej oryginału.

Wskazać także należy, że również przepisy samego PZP nie uzależniają skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji wadialnej od formy, w jakiej zostanie ona przedstawiona Zamawiającemu, a już z pewnością nie przewidują sankcji nieważności dla takiej czynności - w przeciwieństwie przykładowo do formy oferty (art. 10a ust. 5 Pzp), czy umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 139 ust. 2 Pzp).

Kto ma rację? Czy Odwołujący powołując się na treść gwarancji, czy Zamawiający powołujący się na treść SIWZ?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej