PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu PZPgo

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) ma zastosowanie do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, oferowanych za pośrednictwem strony „https://pzpgo.pl/” (dalej: „Serwisu”).

 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Administratora, sposób zawarcia umów o świadczenie usług, a także zasady przetwarzania danych osobowych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia przez Użytkownika konta w Serwisie. Użytkownik korzystający z Serwisu, zobowiązany jest uprzednio zaakceptować Regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień w nim zawartych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

  a) Niedozwolone jest zakładanie kilku kont w Serwisie przez jedną osobę oraz niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom;

  b) Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu (konta Użytkownika);

  c) Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom;

  d) Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Administratora lub pobierających z nich dane.

 4. Naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących może skutkować likwidacją konta Użytkownika z jego winy oraz utratą prawa do korzystania z Serwisu. W szczególności, Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do jego konta lub je zlikwidować w przypadku, gdy:

  a) Użytkownik wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

  b) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązujące;

  c) Przy pomocy konta Użytkownika lub jego urządzeń doszło do prób włamania się do Serwisu.

§ 2

Definicje

Następujące pojęcia stosowane w Regulaminie (oraz innych dokumentach wytworzonych przez Administratora, jeśli z tych dokumentów nie wynika nic innego) mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – Witold Szaszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, NIP 9441375254, adres e-mail: biuro@pzpgo.pl

 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem „https://pzpgo.pl/

 3. Kurs oraz Wideoszkolenie– oferowane przez Administratora nagrania obrazu i dźwięku z wykładu, o wskazanej w Serwisie treści, do których Użytkownik może uzyskać czasowy dostęp, na podstawie wykupionej Usługi;

 4. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Użytkownika, za pośrednictwem formularza online dostępnego w Serwisie w przedmiocie wyrażenia woli zakupu Usługi;

 5. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu, usługa na podstawie, której Użytkownik otrzymuje uprawnienie do uczestniczenia w szkoleniu online, dostęp do obejrzenia jednego lub kilku wybranych Kursów lub Wideoszkoleń, przez czas i na warunkach określonych w Serwisie (Wykazie Kursów),

 6. Wykaz Kursów/Wideoszkoleń – wykaz Kursów/Wideoszkoleń oferowanych w danym czasie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, do których Użytkownik może wykupić dostęp w ramach Usług.

 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma założone konto w Serwisie;

 8. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną składającą Zamówienie, które nie jest bezpośrednio związane z jego działalnością zawodową;

 9. Szkolenie online  - szkolenie w czasie rzeczywistym oraz uprawnienie uzyskania i wielokrotnego użycia materiałów ze szkolenia, o ile materiały takie przewidziano dla danego szkolenia;

 10. Wideoszkolenie – oferowane przez Administratora nagranie obejmujące dźwięk i obraz zarejestrowany podczas szkolenia online.

 

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym składanie Zamówień oraz korzystnie z Usług, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych.

  a) Sprzęt:

  • Wszystkie urządzenia, które obsługują poniżej wyspecyfikowane systemy operacyjne, przeglądarki internetowe i dysponują łączem internetowym o minimalnej przepustowości 500 kbps dla jakości SD 240p.

  • (rekomendowana prędkość łącza to 5 Mbps lub szybsze)

  b) Przeglądarki (z zainstalowanymi aktualizacjami):

  • Google Chrome

  • Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

  • Apple Safari

   (rekomendowane najnowsze wersje)

  c) Systemy operacyjne

  • Windows 7, 8, 10

  • macOS

  d) Mobilne systemy operacyjne:

  • iOS

  • Android 6+

 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu możliwe jest wyłącznie w przypadku, w którym system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik spełnia wymagania techniczne opisane w ust. 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usługi na sprzęcie lub systemie, który nie spełnia opisanych wyżej wymagań.

 3. Administrator nie zapewnia dostępu do urządzeń komputerowych, łącza internetowego oraz systemów komputerowych, o których mowa w ust. 1.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakup Usług, z których Użytkownik nie może skorzystać z uwagi na brak posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego lub łącza internetowego o parametrach jak wyżej opisanych.

 

§ 4

Sposób założenia konta w Serwisie i zawarcia umowy o świadczenie Usług

 1. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu, musi uprzednio zarejestrować swoje konto. W tym celu wymagane jest wypełnienie w Serwisie stosownego formularza przez Użytkownika oraz przesłanie Administratorowi danych w nim zawartych (oznaczonych jako dane wymagane).

 2. Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia – według własnego uznania – zgód na przetwarzanie przez Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, jego danych osobowych w celach marketingowych oraz ma możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną. Udzielenie tych zgód nie jest obowiązkowe i nie jest konieczne dla korzystania z Serwisu, ale brak ich udzielenia może spowodować utratę prawa do niektórych rabatów lub uczestnictwa w akcjach promocyjnych.

 3. Po wypełnieniu formularza wskazanego w ust. 1, Użytkownik otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą utworzenie konta w Serwisie, z prośbą o jego aktywację (poprzez kliknięcie w link).

 4. W celu zakupu Usługi, Użytkownik składa Zamówienie. Zamówienia składane są wyłącznie poprzez Serwis, po uprzednim utworzeniu konta przez Użytkownika i zalogowaniu się na konto.

 5. W Wykazie Kursów znajduje się bieżąca lista Kursów oferowanych przez Administratora. Przy każdej pozycji Wykazu prezentowane są dane o przedmiocie Kursu, osobie prowadzącej oraz cenie za kurs.

 6. Ceny Kursów wyrażane są w kwotach netto, w złotych polskich. W zależności od danych podawanych przez Użytkownika w procesie zakupu do cen netto doliczany jest podatek VAT zgodnie ze stawką 23% lub stawką „zwolnione”

 7. Administrator ma prawo zmieniać treść Wykazu Kursów/Wideoszkoleń oraz dane dotyczące Kursu/Wideoszkolenia bez uprzedzenia, w każdym czasie. Zmiany te nie odnoszą się do Usług, które już zostały zamówione i opłacone. Późniejsze udzielenie rabatów lub upustów przez Administratora  w ramach realizowanych przez niego akcji promocyjnych na niektóre Usługi (lub też zapewnienie bezpłatnego dostępu do wszystkich lub niektórych Usług w ramach takich akcji), nie uprawniania Użytkownika do żądania zwrotu ceny lub jej obniżenia, jeśli w czasie zakupu Usługi promocja nie obowiązywała.

 8. Użytkownik może składać Zamówienia w każdym czasie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 9. Do zawarcia umowy o zakup Usługi wymagane jest: (1) rejestracja - założenie konta w Serwisie (2) zalogowanie się do swojego konta, (3) złożenie Zamówienia, (4) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Administratora oraz (5) dokonanie zapłaty za Usługę. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania zapłaty przez Użytkownika pełnej ceny za Usługę.

 10. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza online właściwego dla danego Kursu zamieszczonego w Wykazie Kursów i wysłanie wypełnionego formularza poprzez kliknięcie w pole „Przejdź do kasy”.

 11. Administrator dopuszcza następujące metody płatności:

  a) Przelew tradycyjny;

  b) Zapłata za pośrednictwem płatności on-line (przelewem z konta bankowego) realizowana za pomocą serwusu Przelewy24.

 12. W wypadku wyboru płatności metodą określoną w ust. 11 pkt. b) do Ceny Kursu może zostać dodatkowo doliczona opłata manipulacyjna pobierana przez operatora serwisu płatniczego, zgodnie z jego stawką, za co Administrator nie odpowiada, a którą ponosi Użytkownik.

 13. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy jego składaniu zostaje automatycznie anulowane.

 14. Użytkownik jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia, za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu, ani także za błędne automatyczne skopiowanie danych z Serwisu do formularza przelewu w banku Użytkownika lub innego formularza, wykorzystywanego do dokonania płatności zgodnie z ust. 11.

 15. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik  otrzyma niezwłocznie na podany przez siebie adres e-mail wiadomość Administratora potwierdzającą złożenie Zamówienia.

 16. W przypadku wyboru metody płatności opisanej w ust. 11 lit. a), razem z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, Administrator wystawia na rzecz Użytkownika dokument potwierdzający Zamówienie. Warunkiem zakupienia Usługi jest opłacenie faktury. Brak zapłaty faktury, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie w niej określonym, uważany jest za rezygnację z Zamówienia przez Użytkownika, bez konieczności odrębnego wezwania ani uprzedzenia ze strony Administratora.

 17. Po zaksięgowaniu wpłaty, Administrator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, szczegóły dotyczące zakupu Usługi, warunku skorzystania z niej oraz sposobu dostępu do Kursu objętego Usługą, a także (jeśli została zamówiona) fakturę VAT. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

 

§ 5

Warianty zakupu Usług

 1. Administrator dopuszcza możliwość nabycia Usług w następujących wariantach:

  a ) Zakup pojedynczego Kursu/Wideoszkolenia – uprawnienie do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału obejmującego dźwięk i obraz z Kursu/Wideoszkolenia, określonego w serwisie jako pojedynczy materiał. Dostęp będzie możliwy w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu, a jeśli z Serwisu nic odmiennego przy zakupie Usługi nie będzie wynikać – przez okres 12 miesięcy, licząc od chwili uzyskania dostępu.

  b) Zakup abonamentu – uprawnienie do wielokrotnego odtworzenia materiałów obejmujących dźwięk i obraz z Kursów dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną, na określony czas (miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy – chyba, że z Serwisu wynika coś innego). W ramach Serwisu mogą być oferowane różne abonamenty o różnej zawartości (wybranych Kursów) i różnej cenie. Dostęp będzie możliwy w ciągu określonego w Serwisie i Regulaminie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu.

  c) Zakup szkolenia online – uprawnienie do jednorazowego uczestnictwa w szkoleniu w czasie rzeczywistym oraz uprawnienie uzyskania i wielokrotnego użycia materiałów ze szkolenia, o ile materiały takie przewidziano dla danego szkolenia.

  d) Zakup wideoszkolenia - – uprawnienie do wielokrotnego odtworzenia materiałów obejmujących dźwięk i obraz zarejestrowany podczas szkolenia online. Dostęp będzie możliwy w ciągu określonego w Serwisie i Regulaminie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu.

 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany opisanych wyżej wariantów nabycia Usług oraz ich cen, co nie wpłynie na już zakupione Usługi.

§ 6

Sposób wykonania Usługi i zabezpieczenia jej treści przed dostępem osób trzecich

 1. Usługa polega na udostepnieniu Użytkownikowi możliwości obejrzenia nagrania obrazi i dźwięku obejmującego Kurs. Użytkownik jest informowany w drodze wiadomości e-mail (na podane przez siebie Konto) o zaksięgowaniu wpłat oraz uzyskaniu dostępu do Kursu.

 2. W ramach zakupionej Usługi, Użytkownik otrzymuje, ograniczony czasowo, dostęp do nagrania opisanego w ust. 1. Czas dostępu do każdego Kursu jest zgodny z § 5. Po upływie wskazanego okresu, dostęp do Usługi i Kursu wygasa.

 3. Instrukcje o sposobie wyświetlenia Kursu, są przekazywane Użytkownikowi przy potwierdzeniu Zamówienia. Dostęp do Kursów jest możliwy za pośrednictwem Serwisu, po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zabezpieczone hasłem ustalonym przy tworzeniu konta przez Użytkownika).

 4. Brak skorzystania przez Użytkownika z możliwości obejrzenia nagrania z Kursu, pomimo zapewnienia przez Administratora takiej możliwości, nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora i nie stanowi podstawy reklamacji lub odstąpienia od Umowy.

 5. Jakość odtwarzanych materiałów (nagrań obrazu i dźwięku) może być zależna od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na których są odtwarzane materiały, za co Administrator nie odpowiada.

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy i jego utrata

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o wykonanie Usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane mailem na adres: biuro@pzpgo.pl lub drogą listowną na adres Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków; oświadczenie o odstąpieniu nie wymaga podania przyczyny.

 2. Konsument ma prawo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy również poprzez wysłanie (pocztą lub e-mailem, na adresy wskazane w punkcie poprzedzającym) wypełnionego wzoru oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Użytkownicy niebędący Konsumentami, nie mają prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1.

 4. W przypadku, gdyby Użytkownik będący Konsumentem przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonał jakiejkolwiek płatności na rzecz Administratora, zapłata ta zostanie mu zwrócona niezwłocznie (nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 5. Konsument przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie korzystania z Usługi, przed upływem terminu określonego w ust. 1, powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy. Jako rozpoczęcie korzystania z Usługi uważa się odblokowanie przez Administratora dostępu do zakupionej Usługi.

§ 8

Prawa autorskie

 1. Kursy (nagrania obrazu i dźwięku) oraz treści prezentowane w ramach Kursów i innych usług opisanych w §5 ust 1, stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione. Wszelkie prawa autorskie do Kursów (w szczególności: utrwalonego obrazu, dźwięku, prezentowanych treści, układu, kompozycji, wyświetlanych elementów graficznych oraz tekstowych) oraz materiałów prezentowanych za ich pomocą, stanowią własność Administratora lub osób trzecich.

 2. Użytkownik, w ramach nabytej Usługi, nabywa licencję, nieprzenoszalną, bez prawa do udzielenia sublicencji, udzieloną mu na czas określony, która uprawnia go do wielokrotnego odtworzenia nagrania obrazu i dźwięku z Kursu – przez okres jej obowiązywania. Okres obowiązywania licencji jest równy zgodny z terminem istnienia uprawnienia do odtworzenia materiału, ustalonego zgodnie z § 5 Umowy. W ramach licencji, możliwe jest odtworzenie materiału wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie. W ramach licencji, użytkownik nie ma prawa do utrwalania prezentowanych treści, zwielokrotniania ich ani też do rozpowszechniania prezentowanych treści. W przypadku szkolenia online Użytkownik nabywa prawo do uczestniczenia w szkoleniu w czasie rzeczywistym oraz (o ile przewidziano) do otrzymania materiałów z tego szkolenia.

 3. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie nagrań obrazu i dźwięku Kursu oraz szkoleń online (w tym również ich fragmentów) oraz wizerunków i wypowiedzi osób prowadzących. Zakazuje się nagrywania przez Użytkownika przebiegu Kursu, szkoleń online (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego ich utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów).

 4. Zakazane jest rejestrowanie treści prezentowanych podczas Kursu lub szkoleń online – zarówno w formie prezentowanej w ramach Usługi (nagranie obrazu i dźwięku) jak i w formie przyjętej przez Uczestnika, w szczególności poprzez: rejestrację samego dźwięku, dokonywanie transkrypcji treści i wypowiedzi prezentowanych w czasie Kursu.

 5. Zakazane jest: kopiowanie, powielanie, opracowywanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie przez Użytkownika treści opisanych w ust. 1 – 3.

 6. Zakazane jest udostępnianie przez Użytkownika treści opisanych w ust. 1 – 3 osobom trzecim, również za pośrednictwem jego własnego konta. W szczególności, zakazane jest udostępnianie przez Użytkownika danych do jego konta w Serwisie osobom trzecim.

 7. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Kursów lub odmówić wykonania Usługi w przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszania postanowień § 7 ust. 1 – 6 oraz domagać się naprawienia szkody, zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to jest poprzez zapłatę dwukrotności ceny za Usługę obejmującą Kurs, co do którego prawa autorskie zostały naruszone, a także domagać się naprawienia szkody w pełnej wysokości.

§ 9

Reklamacje

 1. Administrator zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z Regulaminem i warunkami zamówienia, bez wad. Reklamacje odnośnie sposobu wykonania Usługi, Użytkownik ma prawo składać w formie e-mail na adres biuro@pzpgo.pl lub w formie pisemnej na adres Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

 2. Administrator zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do otrzymanej reklamacji. Informacja, co do wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana w formie e-mail Użytkownika.

 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Administrator, w zależności od rodzaju i zakresu nienależytego wykonania Usługi, może:

  a) Zaproponować obniżenie ceny, o kwotę proporcjonalną do zakresu, w jakim Usługa nie została przeprowadzona lub została przeprowadzone nienależycie lub,

  b) Zaproponować ponowną realizację Usługi w zakresie, w jakim nie została przeprowadzona lub zostało przeprowadzona nienależycie – na własny koszt, w terminie ustalonym przez Strony lub,

  c) Zaproponować zwrot całości zapłaconej ceny za Usługę.

 4. Spory pomiędzy Administratorem a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej . Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowerozwiazywaniesporow_konsumenckich.php

 7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§ 10

Dane osobowe

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną, tworząc konto w Serwisie oraz składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numerze rachunku bankowego oraz danych logowania IP komputera. W przypadku żądania wystawienia przez Użytkownika faktury VAT, Użytkownik podaje również dane osobowe w zakresie numeru NIP, firmy prowadzonej działalności gospodarczej oraz danych adresowych miejsca prowadzonej działalności gospodarczej

 2. Podanie danych osobowych wymienionych w ust. 1 przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak ich przekazania uniemożliwia założenie konta w Serwisie, złożenie oraz zrealizowanie Zamówienia lub wystawienie faktury VAT.

 3. Użytkownik podając dane wskazane w ust. 1 oświadcza, że są one prawidłowe oraz ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych osobowych.

 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Witold Szaszkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, NIP 9441375254. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz właściwymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika, w zakresie wskazanym w ust. 1, na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. (b) oraz (f) RODO, albowiem:

  a) Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do założenia konta w Serwisie oraz zawarcia umowy i realizacji Usługi zakupionej przez Użytkownika oraz jest niezbędne dla wystawienia żądanej przez Użytkownika faktury VAT (jeśli takie żądanie zostało złożone),

  b) Administrator ma interes prawny w przetwarzaniu wyżej wymienionych danych w celu dochodzenia roszczeń od Użytkownika (w szczególności wynikających z ewentualnego naruszenia praw autorskich do Kursów) oraz obrony przed roszczeniami Użytkownika (w szczególności w przypadku konieczności wykazania złożenia zamówienia oraz wykonania Usługi).

 6. Dane osobowe wskazane w ust. 1 Administrator przetwarza wyłącznie w celu realizacji Usługi objętej zamówieniem oraz w celu obrony przed roszczeniami Użytkownika z tytułu świadczenia Usług a także dochodzenia roszczeń od Użytkownika w związku ze świadczeniem Usług.

 7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty przy pomocy, których Administrator świadczy swoje usługi, w szczególności: bank przy pomocy, którego jest dokonywane rozliczenie; podmioty odpowiadające za utrzymanie i prowadzenie platformy internetowej, za pomocą, której są świadczone Usługi, dostawcy poczty e-mail Administratora i Użytkownika.

 8. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

 9. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe określone w ust. 1 przez okres 3 lat od chwili zakończenia świadczenia Usługi, po czym je usunie ze zbioru danych.

 11. Warunkiem założenia przez Użytkownika konta w Serwisie jest zapoznanie się z powyższymi postanowieniami oraz ich akceptacja.

 

§ 11

Newsletter i cookies

 1. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie Informacji handlowej od Administratora oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie adresu e-mail - dla celów marketingowych przez Administratora, w celu informowania go o nowych promocjach i proponowanych Usługach w tym w formie Newslettera.

 2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej, która nie jest Użytkownikiem Serwisu, a wyraża zainteresowanie otrzymywaniem Newslettera i podała w tym celu swój adres e-mail.

 4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe określone w ust. 1 do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, ale nie dłużej jednak niż będzie to uzasadnione potrzebą ich przetwarzania.

 5. W zakresie nieuregulowanym powyżej, do przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 1 – 3, stosuje się postanowienia § 10 ust. 3 – 4 oraz 7 – 9 oraz 11.

 6. Aby ułatwić korzystanie z Serwisu i świadczenia Usług, mechanizm zarządzający Serwisem wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika lub innych osób odwiedzających serwis. Przedmiotowe informacje zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika lub osób odwiedzających oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia, utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu a nawet uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu.

 7. Informacja o sposobach wyłączenia cookies zawarta jest w polityce prywatności.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2021 r.

 2. Z zastrzeżeniem zdania następnego Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Usług stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zakupu Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

 3. Założenie konta w Serwisie oznacza akceptację warunków regulaminu.

 4. Wszelka korespondencja do Administratora powinna być kierowana w postaci elektronicznej (e-mail) na adres bok@pzpgo.pl bądź drogą listowną na adres Centrum Edukacyjne Idea Witold Szaszkiewicz, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 6. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej