PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
21
KIOzagadka nr 21

Niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

W oparciu o co wykonawca zobowiązany jest ustalić i wycenić zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące tego przedmiotu? Czy formularz oferty powinien być wyrazem opisu przedmiotu zamówienia? Co się dzieje w sytuacji, gdy formularz zawiera elementy, które nie znajdują potwierdzenia w opisie przedmiotu zamówienia? Sprawdźcie spór między Zamawiającym i Wykonawcą, który trafił przed KIO.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający opisał szczegółowo elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w formie opisu i tabeli wymaganych parametrów. W żadnym miejscu tego opisu nie wskazał jako elementu przedmiotu zamówienia czytników kodów kreskowych. Nie określił przy tym ani parametrów tych czytników, ani ich ilości. Jednak czytniki kodów kreskowych pojawiły się jako pozycja wykazu w przygotowanym przez zamawiającego wzorze formularza oferty. Wykonawcy zostali poinstruowani, że mają ofertę sporządzić na „Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ” i zgodnie z instrukcją podać: producenta, nazwę handlową, numer katalogowy oferowanego sprzętu. Zamawiający w trakcie oceny ofert zauważył niekonsekwencje zakresu opisu przedmiotu zamówienia w stosunku do treści formularza oferty. Zdaniem zamawiającego, wykonawca X w ofercie zawarł pozycję (wskazał dokładnie, jaki czytnik i za jaką cenę oferuje), która nie wchodziła w zakres przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Zważywszy, że wpisanie jej do formularza ofertowego było oczywistą pomyłką zamawiającego poprzez użycie błędnego wzoru formularza ofertowego, zamawiający dokonał poprawy innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Dodatkowo zamawiający wskazał, że drugi z wykonawców – wykonawca Y - trafnie zauważył, iż pozycja ta nie dotyczy przedmiotu zamówienia i odpowiednio samodzielnie w formularzu cenowym zawarł informację „nie dotyczy tego zamówienia”. Zdaniem zamawiającego, nawet świadome działanie wykonawcy X i przekonanie, że oferując wspomniane czytniki kodów kreskowych składa ofertę zgodną z SIWZ, nie zwalniało zamawiającego z obowiązku poprawy omyłki, aby przywrócić ofertę do stanu zgodnego z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.

Z taką decyzją nie zgodził się wykonawca X i wniósł odwołanie wobec czynności poprawienia przez zamawiającego omyłki w treści jego oferty. Jego zdaniem oferta nie zawiera omyłki i jest zgodna z treścią SIWZ. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności poprawienia omyłki w treści jego oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z udziałem jego oferty w jej dotychczasowej postaci. Ponadto zaznaczył, że rozstrzygnięcie kwestii poprawności jego oferty i jej zgodności z treścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym przesądzi jednocześnie o tym, czy druga ze złożonych ofert przez wykonawcę Y, w przypadku uwzględnienia odwołania, będzie musiała być uznana za niezgodną z treścią SIWZ, co spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp. Odwołujący podkreślił, że Załącznik nr 1 - Formularz oferty stanowi treść oferty sensu stricte, a zatem nie podlega modyfikacjom ani wyjaśnieniom zmieniającym jego treść w szczególności procedurze art. 26 ust. 3 Pzp. Jego zdaniem niezłożenie Załącznika nr 1 skutkowałoby niezgodnością treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp. Analogiczne konsekwencje, jak podkreślił w odwołaniu, powoduje złożenie Załącznika nr 1 z pominięciem wymaganych elementów oświadczenia woli - w szczególności zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia np. pominięcie niektórych jego elementów lub wyceny pełnego asortymentu. Odwołujący wyjaśnił, że złożył ofertę, której treść jest w pełni zgodna z treścią SIWZ, w tym w zakresie wymaganej treści Załącznika nr 1 Formularz ofertowy. Zgodnie z treścią Formularza oferty, to jego konkurent, wykonawca Y, świadomie pominął z treści swojej oferty dostawy czytników.

Czy rację ma Zamawiający, który uznał, że decydujący jest OPZ, a zaistniałe nieścisłości należy uznać za inną omyłkę i je poprawić?

A może rację ma Odwołujący, który wskazuje, że formularz oferty stanowi treść oferty sensu stricte i oferta musi być przygotowana ściśle według niego, a zamawiający nie ma możliwości dokonania poprawy treści tego formularza w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej