PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
15
KIOzagadka nr 15

Podpis a parafa

Jak przepisy prawa definiują podpis i co odróżnia go od parafy? Czy parafa utrudnia identyfikację osoby podpisującej? I w końcu, czy w dobie elektronizacji zamówień publicznych przepisy te nadal są istotne dla Zamawiających i Wykonawców? Spór przed KIO analizuje nasza trenerka Justyna Oślislok.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy "X" na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, a jako uzasadnienie faktyczne wskazał, że: "(…) Dokumenty złożone przez Wykonawcę jako oferta w prowadzonym postępowaniu w żadnym miejscu nie zostały opatrzone podpisem wykonawcy pozwalającym na identyfikację osoby podpisującej. Każda ze stron dokumentów złożonych przez wykonawcę została opatrzona znakiem graficznym w formie parafy, która jednak nie pozwala na identyfikację osoby sygnującej. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu nr (..)zamawiający wskazał, że wymagana jest forma pisemna przesyłania ofert w prowadzonym postępowaniu. Oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być podpisana. Jest to oświadczenie woli i jako takie powinno zostać podpisane przez osoby uprawnione do dokonania tej czynności w imieniu wykonawcy. Niepodpisana oferta podlega odrzuceniu.

Z czynnością odrzucenia oferty nie zgodził się Wykonawca "X", który uzasadniając wnoszone odwołanie wskazał, że:

  1. w pkt A formularza oferty, sporządzonego według wzoru załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednoznacznie wskazano, że osobą upoważnioną do reprezentacji wykonawcy (odwołującego) i podpisującą ofertę jest Pan R. B. Ponadto, bezpośrednio pod treścią wszystkich zawartych w formularzu ofertowym, a tym samym bezpośrednio pod treścią oświadczenia woli odwołującego, przybito imienną pieczęć Pana R. B., obok której (następna kolumna) własnoręczny podpis złożył również Pan R. B., czyli osoba wskazana z imienia i nazwiska w pkt. A formularza oferty.

  2. nieprawdą jest, że każda ze stron dokumentów złożonych przez wykonawcę została opatrzona znakiem graficznym, w formie parafy, która jednak nie pozwala na identyfikację osoby sygnującej. Faktem jest, że każda strona oferty i załączników do oferty została dodatkowo podpisana przez osobę, której podpis widnieje również pod oświadczeniem woli odwołującego zawartym w formularzu ofertowym tj. przez Pana R. B. Niemniej jednak wymaga podkreślenia, że znak graficzny znajdujący się na każdej stronie oferty i jej załączników nie jest parafą, a podpisem Pana R. B., którym zwyczajowo podpisuje wszelkiego rodzaju oświadczenia i dokumenty.

  3. ze względu na fakt, że znak graficzny uwidoczniony zarówno na formularzu ofertowym jak
    i pozostałych oświadczeniach dołączonych do oferty jest niepowtarzalnym znakiem graficznym, charakterystycznym dla Pana R. B., indywidualizującym go w obrocie prawnym i wywodzącym się z nazwiska tej osoby zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13 września 2012 r. (I ACa 480/12) należy uznać go za podpis, a nie parafę.

Z uwagi na powyższe, zadaniem Odwołującego, w okolicznościach przedmiotowego postępowania
nie zaistniały przesłanki pozwalające na uznanie, że oferta nie została podpisana.

Kto ma rację? Czy Zamawiający prawidłowo ocenił, że oferta Wykonawcy „X” (Odwołującego) nie została podpisana, a tym samym czy czynność odrzucenia oferty była prawidłowa?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej