PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
13
KIOzagadka nr 13

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich, a zastrzeżenie kluczowych części zamówienia

Czy wykonawca zawsze może polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego? Czy zamawiający ma prawo zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia? Jak wygląda ta kwestia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej nowej KIOzagadce.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali gimnastycznej”. Zamawiający wybrał najkorzystniejszego wykonawcę, na którego wybór złożono odwołanie. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22a ust. 4 i art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP - poprzez zaniechanie czynności wykluczenia Wykonawcy XXX, mimo, że Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w SIWZ.

Zamawiający wymagał spełniania przez wykonawców warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia polegającego na wykazaniu: "wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa sali lub hali gimnastycznej lub sportowej lub widowiskowo-sportowej lub auli o kubaturze min. 5000 m3". Ponadto w pkt 1 i 2.1 rozdziału VII SIWZ (warunki w zakresie powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców) wskazano: Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części Zamówienia tj. budowę stanu surowego zamkniętego.

Wykonawca XXX na potwierdzenie spełnienia ww. warunku przedłożył wykaz robót budowlanych, w którym wskazano jedną robotę "Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wysokiej 13 w Żorach". Natomiast ze złożonych w postępowaniu referencji wynika, że inwestycję tą realizował Wykonawca Y, który złożył pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z art. 22a Pzp. Wykonawca w ofercie oświadczył, że polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, któremu zamierza powierzyć na zasadzie podwykonawstwa wykonanie części zamówienia, tj. prac wykończeniowych (pkt 12 oferty). Natomiast z oświadczenia wykonawcy z dnia 18.01.2021 r. wynika, że kluczową część zamówienia wykona on osobiście, jednocześnie oświadczając, że korzysta z doświadczenia podmiotu trzeciego w zakresie określonym w załączniku do oferty.

Z powyższego dla odwołującego wynika, że wybrany wykonawca nie posiada samodzielnie wiedzy i doświadczenia opisanego w SIWZ w rozdziale V pkt 2.3.2., polegającego na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa sali lub hali gimnastycznej lub sportowej lub widowiskowo-sportowej lub auli o kubaturze min. 5000 m3 (wiedzy i doświadczenia w budowie "stanu surowego zamkniętego" w rozumieniu SIWZ). Zaś wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego, na zdolności którego w tym zakresie wykonawca się powołuje na podstawie art. 22a Pzp, nie może być wykorzystana w realizacji ww. zamówienia w zakresie kluczowych części zamówienia, ponieważ budowa stanu surowego zamkniętego sali gimnastycznej została zastrzeżona do osobistego wykonania przez wykonawcę na podstawie art. 36a Pzp - punktu 1 i 2.1. rozdziału VII SIWZ.

Zamawiający wnosi o oddalenie odwołania w całości.

Kto ma rację? Czy Odwołujący ma rację? Czy też Izba przychyliła się do stanowiska Zamawiającego?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej