PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
1
KIOzagadka nr 1

Postanowienia umowne

Które z przepisów mają zastosowanie, kiedy odwołujący zarzuca, iż postanowienia umowne wprowadzone przez zamawiającego są świadczeniem niemożliwym? Twierdzi również, że kary umowne nie są związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Analizujemy sytuację na przykładzie jednorazowej dostawy elementów tomografu komputerowego wraz z instalacją. Sprawdźcie, kto miał rację w tym sporze.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Odwołujący zarzucił, iż postanowienia umowne, które wprowadził zamawiający, są świadczeniem niemożliwym, a kary umowne nie są związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia była jednorazowa dostawa elementów tomografu komputerowego wraz z ich instalacją. Zamawiający wprowadził w swojej umowie następujące postanowienia:

§3 ust.8 „Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie  pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie  prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak  i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.  w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.”

§3 ust.9 „Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod  rygorem nieważności.”

§3 ust. 10 „W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 8 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od wartości zamówienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.”

§3 ust.11 „W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 9, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% od wartości  zamówienia wskazanego w §2 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.”

§3 ust.12 „Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 8 i 9 niniejszego paragrafu.”

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej