PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
20
KIOzagadka nr 20

Sposób komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Co się stanie, jeśli Zamawiający nie skontaktuje się z Wykonawcą za pośrednictwem wszystkich wskazanych przez siebie w SWZ kanałów komunikacji? Analizujemy spór przed KIO.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, wskazując, że "oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnienia w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty, która wydawała się być rażąco niską podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 uPzp.". Zamawiający także unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Odwołujący nie zgodził się z tym unieważnieniem oraz odrzuceniem jego oferty i wniósł odwołanie. Wskazał, że Zamawiający wprawdzie wezwał go do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jednakże wezwanie to umieścił jedynie na miniPortalu. Tymczasem w SWZ w rozdziale XIII pkt 1 Zamawiający zapisał, że: "W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu oraz poczty elektronicznej". Oznacza to, że zgodnie z w/wym. zapisem Zamawiający powinien równocześnie wezwanie do wyjaśnienia przekazać za pomocą poczty elektronicznej.

Odwołujący wskazał, że w swojej ofercie podał dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej. Zatem Zamawiający, zgodnie z instrukcją, jaką zamieścił w SWZ powinien wezwanie do wyjaśniania podejrzenia rażąco niskiej ceny przekazać również za pomocą poczty elektronicznej. Odwołujący argumentował, że informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania została wykonawcom przekazana jedynie za pomocą poczty elektronicznej, tym razem z pominięciem miniPortalu. Zdaniem Odwołującego oba zachowania Zamawiającego stanowią o nieprawidłowości w zakresie komunikowania się Zamawiającego z uczestnikami postępowania.

W opinii Odwołującego, Zamawiający bezpodstawnie odrzucił jego ofertę i bezpodstawnie unieważnił postępowanie. Nie wezwał skutecznie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie art. 224 ust.1 Pzp, a tym samym Wykonawca wyjaśnień nie złożył. Zatem Zamawiający nie był uprawniony do odrzucenia oferty Wykonawcy. W ocenie Odwołującego, Zamawiający był zobowiązany do przekazania wezwania do złożenia wyjaśnień również za pomocą poczty elektronicznej.

Odwołujący zaznaczył, że dla drugiego uczestnika informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający przekazał w formie poczty elektronicznej. Zatem w postępowaniu mieliśmy do czynienia ze zróżnicowanym sposobem komunikacji, a także złamaniem zasad przez samego Zamawiającego dotyczących komunikacji z wykonawcami. Zdaniem Odwołującego unieważnienie postępowania we wskazanych okolicznościach, w szczególności, gdy wadliwa czynność Zamawiającego doprowadziła do odrzucenia oferty Odwołującego, powinna skutkować uwzględnieniem odwołania.

Kto ma rację? Czy rację ma Zamawiający, który odrzucił ofertę wykonawcy? Czy też rację ma Odwołujący, który wniósł na tę czynność Zamawiającego odwołanie?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej