PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
18
KIOzagadka nr 18

Uzupełnienie dokumentów przedmiotowych, brak tłumaczenia dokumentu przedmiotowego

Co się stanie, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych lub podmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą błędne bądź niekompletne? W jakiej sytuacji nie wymaga się tłumaczenia na język polski dokumentów oraz oświadczeń sporządzonych w języku obcym? Odpowiedzi udziela nasza trenerka Martyna Lubieniecka analizując jeden z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający prowadzi postępowanie dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji mobilnych pracowni komputerowych. W pkt XI.2. specyfikacji warunków zamówienia (dalej: "swz") zamawiający wskazał:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

W pkt XI.6. swz, w ppkt 7 zamawiający wskazał, że oferta składa się z:

7) Przedmiotowych środków dowodowych:

a) Protokół z przeprowadzonego testu Wydajność Urządzenia (oferowany laptop).

W załączniku A do załącznika nr 1 do swz, tj. w opisie technicznym oferowanych urządzeń, w tabeli w wierszu L.4. zamawiający zawarł następujący wymóg:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie uzyskiwało w teście BAPCo SYSmark 2018 (Overall) wynik nie mniejszy niż 900 punktów.

Wykonawca AB złożył wymagane dokumenty, jednakże przekazany przez niego dokument TEST Bapco Sysmark 2018 (Overall) nie został w całości przetłumaczony.

W postępowaniu tym oferta wykonawcy AB została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z pkt 2) lit. c) ustawy Pzp.

Wykonawca wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu między innymi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z pkt 2) lit. c) w zw. z art. 16 pkt 3 i art. 17 ust. 1, art. 8 ustawy Pzp w zw. z art. 65 § 1 kodeksu cywilnego poprzez odrzucenie oferty odwołującego mimo tego, że złożył w przewidzianym terminie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowy środek dowodowy i inne niezbędne dokumenty i oświadczenia oraz poprzez nieprawidłowe odrzucenie oferty odwołującego prawdopodobnie z powodu błędnego uznania przez zamawiającego, że nie doszło do przetłumaczenia przez odwołującego treści dokumentu przedmiotowego pn. "6. TEST Bapco Sysmark 2018 - Latitude 3510", mimo tego, że treść wynikająca z tego dokumentu przedmiotowego została przetłumaczona i wyjaśniona przez odwołującego w ramach złożonej oferty.

Kto ma rację? Czy Zamawiający postąpił prawidłowo? Czy też Izba przychyliła się do stanowiska Odwołującego?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej