PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
12
KIOzagadka nr 12

Warunek udziału w postępowaniu

Czy pod kątem zasad przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzasadnione jest żądanie, w ramach warunku udziału, wykonania co najmniej dwóch usług wsparcia technicznego, przez okres co najmniej 12 miesięcy każda usługa? Odpowiedzi szukamy w najnowszej KIOzagadce.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na "Świadczenie usługi wsparcia technicznego i serwisu sprzętu dla systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt w 55 salach rozpraw (…)"

W treści SWZ, w ramach warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymagał aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi wsparcia technicznego przez okres co najmniej 12 miesięcy każda dla systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt oraz wykaże, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Odwołanie złożono od niezgodnych z prawem czynności oraz zaniechań dokonania czynności przez Zamawiającego polegających na niezgodnym z zasadami i przepisami ustawy Pzp określeniu warunków udziału w postępowaniu powodując zakłócenie konkurencji na rynku.

Zdaniem Wykonawcy „X” wnoszącego odwołanie, Zamawiający naruszył ustawę Pzp poprzez samo sformułowanie warunku udziału, ze względu na fakt, że w 2018 r., 2019 r. oraz w 2020 r., ten sam Zamawiający prowadził postępowania na tożsamy przedmiot i zawierał umowy w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty nie zamieszczając w SIWZ żadnych warunków dotyczących wcześniejszego doświadczenia wykonawcy w świadczeniu tożsamych z przedmiotem zamówienia usług. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że realizacja umów zawartych w wyniku tych postępowań przebiegała bez żadnych problemów, a wybrani wykonawcy należycie wywiązywali się ze swoich obowiązków, stawianie warunków w tym zakresie, co do zasady, nie było konieczne. Skoro w przeszłości wykonawcy wybrani w drodze procedury, w której wcześniej nie postawiono warunków udziału w postępowaniu wywiązali się i wywiązują się z umów w sposób należyty, to nie ma powodów do ograniczania konkurencji i eliminowania takich wykonawców z aktualnie prowadzonego postępowania. Zdaniem Wykonawcy „X” postawiony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu uniemożliwia Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty w sposób nieuzasadniony ograniczając konkurencję wyłącznie do 2 firm informatycznych działających na rynku.
Z uwagi na powyższe Odwołujący wniósł o zobowiązanie Zamawiającego do zmiany warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie wykazania się doświadczeniem w świadczeniu jednej trwającej usługi, której termin wykonania wynosi 12 miesięcy, pod warunkiem zrealizowania przed upływem terminu składania ofert pełnych 10 miesięcy świadczenia usługi.

Kto ma rację? Czy Zamawiający prawidłowo określił warunek udziału żądając od Wykonawców, aby należycie zrealizowali co najmniej dwie usługi wsparcia technicznego przez okres co najmniej 12 miesięcy każda? Czy też wystarczającym dla wyboru wykonawcy dającego rękojmie należytego wykonania usługi było określenie warunku udziału na poziomie co najmniej jednej usługi, jak żądał tego Odwołujący?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej