PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
9
KIOzagadka nr 9

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Czy ustawa PZP definiuje elementy, które mogą być wyjaśniane pod kątem rażąco niskiej ceny? Jak wygląda sytuacja w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane lub usługi? Kiedy Zamawiający może, a kiedy jest zobligowany żądać wyjaśnień? Na co zwrócić uwagę składając wyjaśnienia oraz jak prawidłowo ocenić wyjaśnienia Wykonawcy? Analizujemy spór, który trafił przed KIO.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy „X”, uznając, że złożone przez niego wyjaśnienia potwierdzają, że cena oferty nie jest rażąco niska pomimo faktu, że jest niższa o 47,82% od środków przeznaczonych na realizację zamówienia oraz o ponad 30% niższa od ubruttowionej wartości zamówienia. Z czynnością wyboru najkorzystniejszej oferty nie zgodził się Wykonawca „Y”, który zarzucił Zamawiającemu m.in. naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 2 i 3 PZP.

Wykonawca „Y” w odwołaniu wskazał, że Wykonawca „X” przedstawił bardzo ogólne i lakoniczne wyjaśnienia, w których minimalizację kosztów realizacji zamówienia uzasadnił ogólną sytuacją na rynku zamówień publicznych, małą liczbą przetargów w branży sanitarnej i brakiem wygranych w przetargach, pomimo stosowania cen na podobnym i niższym poziomie z rezultatem w połowie lub na końcu stawki. W treści wyjaśnień Wykonawca „X” wskazał, że zaproponowana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty potrzebne do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z SIWZ i załącznikami tj.: dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną metodą przewiertu sterowanego. Jednak zdaniem Wykonawcy „Y” nie przedstawił on, jak kształtują się ceny realizacji poszczególnych czynności, a zatem w żaden sposób nie udowodnił, w jaki sposób doszło do podziału ceny poszczególnych etapów realizacji i czy będą one wykonywane po cenach rynkowych. W odwołaniu wskazano, że do wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny nie przedłożono dowodów, które mogłyby potwierdzić zasadność wyliczeń oraz wykazać, że zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską.

Wykonawca „Y” wskazał również, że wyliczenia kosztów pracy zawarte w odpowiedzi na wezwanie na postawie art. 90 PZP były irrelewantne dla oceny rażąco niskiej ceny, ponieważ samo odniesienie się do stawek netto i brutto wynagrodzenia, bez wskazania ostatecznej ich wartości (po doliczeniu kosztów pracowniczych i zysku), a przede wszystkim liczby i wymiaru etatów, nie daje pełnego i prawidłowego obrazu przedstawionych wyliczeń.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz wskazał, że kolejne oferty również zawierały ceny zbliżone do oferty wybranego Wykonawcy, co dowodzi tylko tego, że obecne ceny rynkowe są niższe od zakładanych przez inwestora. Ponadto wywodził, że skoro kilka podmiotów złożyło oferty z podobnymi cenami, niższymi niż kosztorys inwestorski, to nie można uznać, że ich wyliczenia są nierealistyczne, że każdy z nich oferował cenę poniżej możliwości sfinansowania robót, a zatem rażąco niską. Zadaniem Zamawiającego w okolicznościach, które zaistniały w  przedmiotowym postępowaniu brak jest dowodów, by cena Wykonawcy „X” nie zapewniała możliwości wykonania zadania, bo oznaczałoby to, że również cena Wykonawcy „Y”, praktycznie tożsama, również uniemożliwiałby wykonanie zadania — tych samych prac — a zatem, że zarzut odwołania, by wybrać jako najkorzystniejszą ofertę odwołującego jest chybiony.

Czy Zamawiający prawidłowo ocenił wyjaśnienia Wykonawcy „X”, złożone w odpowiedzi na wezwanie z art. 90 PZP?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej