PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
22
KIOzagadka nr 22

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - analiza przypadku

Jakie informacje powinny zawierać wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny? Czy wymagane jest złożenie kosztorysu, nawet gdy nie jest to ujęte w wezwaniu? Spór przed KIO w sprawie rażąco niskiej ceny analizuje nasza trenerka Justyna Oślislok.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający prowadził postępowanie, którego przedmiotem jest Przebudowa drogi gminnej. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosiła 3.231.421,00 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, z których każda była niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia oszacowanej przez Zamawiającego. Każdy z Wykonawców został zatem wezwany do złożenia wyjaśnień co do wysokości zaoferowanej ceny. Po weryfikacji wyjaśnień w zakresie RNC, Zamawiający zakończył proces oceny i badania ofert oraz etap weryfikacji podmiotowej, a następnie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty Wykonawcy „Y”.

Z czynnością wyboru najkorzystniejszej oferty nie zgodził się Wykonawca „X”, który zarzucił Zamawiającemu naruszenie m.in. art. 226 ust 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 224 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy „Y” z powodu rażąco niskiej ceny, pomimo że Wykonawca był wezwany przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień ceny i w złożonych wyjaśnieniach nie wykazał, że cena, jaką zaoferował za wykonanie zamówienia, nie jest rażąco niska.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą wpływ na wynik postępowania, powtórzenie czynności oceny ofert przy odrzuceniu oferty Wykonawcy „Y” z powodu niewykazania, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Odwołujący (Wykonawca „X”), w treści odwołania wskazał, że Wykonawca „Y” zaoferował realizację przedmiotu zamówienia w najniższej cenie spośród pięciu złożonych ofert, wyceniając realizację przedmiotu zamówienia na kwotę 2.097.346,80 zł brutto.


Zamawiający wezwał tego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny, powołując się na art. 224 ust. 2 pkt 1 Prawo zamówień publicznych. Wezwanie wskazywało w szczególności na konieczność złożenia wyjaśnień ceny, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:

  1. zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

  2. zgodności z przepisami z zakresu prawą pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi
    w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, a jeżeli dotyczy, to również w zakresie:

  • zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

  • wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

  • oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

  • zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  • zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

  • wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy lub też innych niewymienionych, realnych powodów zaproponowania niskiej ceny.

Wykonawca „Y” złożył wyjaśnienia, które w opinii Odwołującego nie zawierają żadnych konkretnych informacji, ani tym bardziej dowodów.

Wykonawca w treści wyjaśnień wskazał, że: „cena jest dokładnie wyliczona i przemyślana, a także po otrzymaniu wezwania do wyjaśnienia została ponownie przeanalizowana i przeliczona. Oświadczył, że firma zatrudnia na umowę o pracę 20 osób, a pracownicy, którzy będą skierowani do wykonania zadania, zatrudnieni są z minimalnym wynagrodzeniem zgodnym z ustawą o minimalnym zatrudnieniu pracowników. W zakresie sprzętu Wykonawca oświadczył, że posiada "własny specjalistyczny sprzęt do wykonywania tego typu prac". Dalej Wykonawca wskazał, że: "Nasi pracownicy wykonują takie zadania na co dzień i przez to mamy opracowaną technologię, która pozwala nam wykonać pracę w bardzo krótkim czasie. Dodatkowo prace będące przedmiotem przetargu znajdują się przy siedzibie naszej firmy, więc nie mamy dodatkowych kosztów związanych z zakwaterowaniem pracowników oraz wypłaty diet, ponieważ jesteśmy na miejscu. Nie musimy także wynajmować placu na biuro budowy oraz składowanie materiałów potrzebnych do wykonania zadania". Wykonawca „Y” złożył załącznik w postaci listy płac, która miała być dowodem, że wynagrodzenie personelu jest na poziomie powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zdaniem Odwołującego Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach w żaden sposób nie odniósł się do żadnego z elementów wezwania, na które wskazał Zamawiający w wezwaniu. W ocenie Odwołującego, Wykonawca całkowicie zbagatelizował wezwanie do wyjaśnień ceny. Wyjaśnienie nie zawierało żadnych konkretnych informacji na temat kalkulacji ceny oferty i wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw związanych z realizacją robót budowlanych, czy potwierdzenia zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy. Odwołujący wskazał, że wyjaśnienie ceny nie zawiera nawet tak podstawowego dokumentu potwierdzającego sposób kalkulacji oferty, jak kosztorys. Brak tego dokumentu przy wyjaśnieniach uniemożliwia całkowicie ocenę kompletności wyceny oraz jej realności.

Czy Zamawiający prawidłowo ocenił, że Wykonawca „Y” składając wyjaśnienia, skutecznie obalił domniemanie rażąco niskiej ceny? Czy może rację ma Wykonawca „X”, który twierdzi, że oferta Wykonawcy „Y” powinna zostać odrzucona z powodu niewykazania, że nie zawiera rażąco niskiej ceny?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej