PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...
11
KIOzagadka nr 11

Wykluczenie wykonawcy wskutek przedstawienia informacji wprowadzających w błąd zamawiającego

Kiedy wykonawca może zostać wykluczony z postępowania na skutek przedstawienia informacji wprowadzających w błąd zamawiającego? Jak rozwiązać spór, w którym Wykonawcy zarzuca się niedbalstwo przy przekazaniu informacji i jak ocenić, czy informacje te miały istotny wpływu na decyzję zamawiającego? Analizujemy spór przed KIO i sprawdzamy, jakie granice w tym zakresie wprowadził Ustawodawca.

Stan faktyczny

Zapoznaj się ze stanem faktycznym

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym pozacenowe kryterium oceny ofert (doświadczenie wybranych osób skierowanych do realizacji zamówienia) zostało powiązane z warunkiem udziału dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W ramach warunku udziału zamawiający wymagał, aby kierownik budowy posiadał co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków (…) Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający zamierzał przyznać dodatkowe punkty, jeżeli dana osoba będzie posiadać większe niż wymagane w warunku udziału doświadczenie zawodowe (dodatkowe doświadczenie).

Zarówno w treści warunku udziału, jak i w postanowieniach dotyczących kryterium pozacenowego, wymagano doświadczenia wykonawcy przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Punkty w kryterium dotyczycącym doświadczenia wybranych osób skierowanych do realizacji zamówienia miały być przyznane na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (załącznik nr 1 A do SIWZ). Ponadto, ze względu na powiązanie warunku udziały z kryterium pozacenowym zamawiający wymagał, aby wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia składany celem potwierdzenia spełnienia warunku udziału został złożony wraz z ofertą.

Wykonawca „X” do oferty załączył wykaz osób, którego treść nie potwierdzała spełnienia warunku udziału dla kierownika budowy. Następnie, wskutek samouzupełnienia (bez uprzedniego wezwania zamawiającego) wykonawca „X” złożył nowy wykaz osób, w którym wskazał 7 realizacji dla kierownika budowy, na łączny okres doświadczenia 90 miesięcy, w tym realizację dotyczącą przebudowy budynku biblioteki w M……..; w zakresie której wskazał, że obiekt ten jest wpisany do rejestru zabytków.

Realizacji dotyczącej biblioteki w M…… nie uwzględniono w załączniku nr 1 A do formularza oferty (oświadczenia w zakresie kryterium pozacenowego) załączonego do oferty. Jednocześnie inny wykonawca biorący udział w przedmiotowym postepowaniu, przesłał do zamawiającego pismo, w którym wskazał m.in., że budynek Biblioteki w M…. nie jest wpisany do rejestru zabytków, a wyłącznie do gminnej ewidencji zabytków.

Zamawiający dokonał weryfikacji treści oświadczeń wykonawcy korzystając z narzędzia, o którym mowa w § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z informacji uzyskanych od uprzedniego zamawiającego wynikało jednoznacznie, że wykonawca wprowadził w błąd zamawiającego w zakresie realizacji kierownika budowy, bowiem budynek biblioteki w M……. nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Z uwagi na powyższe zamawiający na podstawie art. 24 ust 1 pkt 17) PZP wykluczył z postępowania wykonawcę „X” z uwagi na przedstawienie informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, w zakresie wpisu do rejestru zabytków budynku biblioteki w M….., a tym samym informacji bezpośrednio związanych z warunkiem udziału.

Kto ma rację? Czy Zamawiający prawidłowo ocenił, że Wykonawca X przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, a informacje te mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego?

Kto ma rację?

Wybierz prawidłową odpowiedź

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej