PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...

Co zyskasz dzięki temu szkoleniu?

Czy wiesz, jak poprawnie przygotować umowę o zamówienie publiczne?

Zapraszamy wszystkich zamawiających i wykonawców na 4-godzinne szkolenie online z doświadczonym trenerem Krzysztofem Zedlewskim, który krok po kroku omówi procedurę przygotowania umowy w kontekście zamówień publicznych.

Krzysztof to ceniony trener, radca prawny i specjalista w zakresie Pzp, a przede wszystkim wprawiony praktyk i wykładowca akademicki! Doświadczenie zdobywał jako konsultant i biegły w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentując zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed KIO.

Podczas szkolenia porozmawiamy m. in. o kwestiach związanych z zawarciem umowy i o treści umowy. Krzysztof poruszy także aspekty dotyczące ryzyka w umowie, podwykonawstwa, kar umownych, czy też odstąpienia od umowy.

Sprawdzimy również, jak wygląda zagadnienie zmiany umowy w związku z COVID19.

Podczas szkolenia omówimy kwestie takie, jak:

 • Definicja umowy w zamówieniach publicznych
 • Zasada proporcjonalności, a umowa w zamówieniach publicznych (uprzywilejowana pozycja Zamawiającego czy uprzywilejowana pozycja Wykonawcy)
 • Zasada swobody umów, jej ograniczenia, a istota umowy w zamówieniach publicznych – czy istnieje prymat Zamawiającego w umowach zawieranych w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych?
 • Zasada równości stron umowy, a klauzule abuzywne
 • Cechy umowy wzajemnej, a obowiązek współdziałania określony w Prawie zamówień publicznych
 • Wymogi zawierania umów określone przez Prawo zamówień publicznych, a uregulowania w Kodeksu cywilnym (relacja przepisów Prawa zamówień publicznych do przepisów Kodeksu cywilnego)
 • Zawarcie umowy na okres wykraczający poza rok finansowy/rok budżetowy
 • Zawarcie umowy w siedzibie Zamawiającego, a zawarcie umowy na odległość
 • Pełnomocnik i jego rola, treść pełnomocnictwa a RODO, „PESELOZA - choroba naszych czasów”
 • Data zawarcia umowy, data wejścia w życie umowy, termin wykonania, harmonogramy wykonania umowy, „kamienie milowe”
 • Podstawowe prawa i obowiązki w umowach dostawy, w umowach na usługi, w umowach na roboty budowlane – przykłady zapisów umownych
 • Opis przedmiotu umowy (elastyczność opisu przedmiotu umowy, określenie ilości, jednostki miary, relacja jednostki miary do ceny, relacja jednostki miary do wynagrodzenia bądź kosztu)
 • Wykonanie przedmiotu i jego odbiór (ilościowy, jakościowy, częściowy, końcowy, gwarancyjny, pogwarancyjny, rozruch, protokoły i inne dokumenty)
 • Wynagrodzenie umowne
 • Wynagrodzenie kosztorysowe i Wynagrodzenia ryczałtowe (za i przeciw)
 • Waloryzacja wynagrodzenia – wskaźniki, częstotliwość, automatyzm wprowadzenia waloryzacji i jej warunki, negocjacje w celu waloryzacji umowy, ryzyka kursowe
 • Zapłata wynagrodzenia – w całości, w części, w ratach, waluta, termin zapłaty, regulacja przeciw opóźnieniom w zapłacie, mechanizm zabezpieczenia zapłaty
 • A gdyby zapłacić bitcoin-em?
 • Kary umowne – istota kary umownej, poprawność zastrzeżenia, ryzyko miarkowania kary umownej w przypadku sporu, wysokość kar umownych, ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy, a zastrzeżenie kary umownej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, sumowanie kar, potrącenie kar, zabezpieczenie zapłaty kary umownej
 • Obszary ryzyk z punktu widzenia Wykonawcy, a obszary ryzyk z punktu widzenia Zamawiającego – jak połączyć „ogień z wodą”
 • Sposoby na eliminację ryzyk umownych
 • Podwykonawca, zasady zmiany podwykonawcy
 • Specyfika umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych, w tym mechanizm ochrony podwykonawców, waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy
 • Zatrudnienia na umowę o pracę, procedura kontrolna, sprawdzone metody weryfikacji, jak powinien zachować się Wykonawca podczas kontroli realizowanej przez Zamawiającego
 • Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy
 • Zaliczka, a zapłata wynagrodzenia w częściach – funkcje, ograniczenia ustawowe, możliwości modyfikacji
 • Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy
 • Odstąpienie całkowite, odstąpienie częściowe, inwentaryzacja stanu wykonania umowy
 • Umowa na roboty budowlane – szczególne przypadki umownego odstąpienia i szczególne obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy
 • Umowne wykonanie zastępcze – funkcja, sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego, oświadczenie i jego treść, kontrola wykonania umownego wykonania zastępczego
 • Niezmienność zawartej umowy, a możliwości jej zmiany – czy istnieje „bezpieczny” sposób na zmianę zawartej umowy
 • Zmiany podmiotowe, zmiany przedmiotowe
 • Istotna zmian umowy, nieistotna zmiana umowy
 • Jak dostosować treść zawieranej umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej?
 • Dodatkowe dostawy, dodatkowe usługi, dodatkowe roboty budowlane – jaka w tym zakresie obowiązuje regulacja
 • Zmiana umowy w związku z COVID-19 – szczególna regulacja czy standardowe zapisy umowy w obecnych czasach?
 • Omówienie przykładowych zapisów umów na dostawę, usługę i robotę budowlaną

To oczywiście nie wszystko! 

Dodatkowo otrzymasz od nas miesięczny dostęp do wszystkich kursów i wideoszkoleń na PZPgo! To prawie 25 godzin praktycznej wiedzy przekazanej przez naszych trenerów w 7 kursach i 60 wideoszkoleniach.

Po ukończonym szkoleniu masz możliwość odebrania zaświadczenie uczestnictwa, które z pewnością przyda Ci się podczas rozwoju ścieżki zawodowej.

Harmonogram

09:30
• Definicja umowy w Pzp • zasada proporcjonalności • zasada swobody umów • zasada równości stron umowy • cechy umowy wzajemnej • relacja przepisów Pzp do przepisów kc • umowa na odległość • pełnomocnik • data zawarcia i wejścia w życie umowy • termin wykonania • podstawowe prawa i obowiązki w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane • opis przedmiotu umowy
10:45
Przerwa
11:00
• Wykonanie przedmiotu i jego odbiór • wynagrodzenie umowne, kosztorysowe i ryczałtowe • waloryzacja i zapłata wynagrodzenia • kary umowne • obszary ryzyk • podwykonawca • specyfika umowy o roboty budowlane • zatrudnienia na umowę o pracę • zabezpieczenie należytego wykonanie umowy • zaliczka, a zapłata wynagrodzenia w częściach
12:15
Przerwa
12:30
• Rozwiązanie umowy • umowne wykonanie zastępcze • niezmienność zawartej umowy • zmiany podmiotowe i przedmiotowe • istotna i nieistotna zmiana umowy • jak dostosować treść zawieranej umowy po wyborze oferty najkorzystniejszej • dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane • zmiana umowy w związku z COVID-19
13:30
Data: 10.06.2021 Godzina: 09:30

Umowa w zamówieniach publicznych - jak poprawnie ją przygotować?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące kwestii umów w kontekście zamówień publicznych dla Zamawiających i Wykonawców z trenerem Krzysztofem Zedlewskim.

 • 4 godziny praktycznej wiedzy
 • Miesięczny dostęp do WSZYSTKICH KURSÓW I WIDEOSZKOLEŃ na PZPgo
 • Doświadczony trener Krzysztof Zedlewski
 • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie zakończone.

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej