PZPGO PZPGO
Brak wyników.
Trwa wyszukiwanie...

Q&A

Masz pytanie dotyczące Prawa zamówień publicznych? Być może mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie. Sprawdź naszą sekcję Q&A i poznaj odpowiedzi przygotowane przez naszych trenerów.

Co zrobić w sytuacji rażąco wysokiej ceny jednej z ofert, która prowadzi do znacznego zawyżenia średniej?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Do takiego przypadku zawsze należy podejść indywidualnie. Nie może być mowy o żadnym automatyzmie, tj. każdorazowym zaliczeniu lub przeciwnie – braku zaliczenia zawyżonej ceny oferty do średniej arytmetycznej złożonych ofert.

W przypadku opisanym w pytaniu pomocny może być wyjątek opisany w art. 224 ust. 2 pkt 1) Pzp, zgodnie z którym Zamawiający nie zwraca się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

Podstawa prawna:

Art. 224 ust. 2 pkt 1) Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Cena oferty jest ceną ryczałtową dla usługi sprzątania, a szacowanie było zrobione na podstawie umów z roku ubiegłego i powiększono je o wskaźniki oraz o wzrost wynagrodzenia w roku następnym. W jaki sposób sprawdzić rażąco niską cenę? Czy szczegółowe zestawienie kosztów Wykonawcy, które ujął on w oferowanej cenie ryczałtowej, będzie prawidłowe? Co, jeśli Wykonawca wezwany do wyjaśnień ujmie więcej kosztów, niż wskazał Zamawiający? Jak należy odnieść się do szacowania?
Tryb podstawowy Przetarg nieograniczony Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Szczegółowe zestawienie kosztów Wykonawcy, które ujął w oferowanej cenie ryczałtowej, będzie prawidłowe, jeżeli z tego zestawienia będą wynikać co najmniej okoliczności, o których mowa w art. 224 ust. 3 pkt 4) i 6) ustawy Pzp, tj.:

 1. zgodność z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie,

 2. zgodność z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

Wykonawca składając wyjaśnienia może skutecznie powołać się na dodatkowe przesłanki kształtujące cenę, inne niż wynikające z wezwania Zamawiającego.

Jeżeli chodzi o porównanie ceny oferty do szacowania, porównywalna może być zarówno wartość całej oferty, jak i wartość jej poszczególnych składników cenotwórczych, na które powołuje się Wykonawca.

Podstawa prawna:

Art. 224 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy błąd rachunkowy w kalkulacji rażąco niskiej ceny kwalifikuje ofertę do odrzucenia?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Błąd rachunkowy w wyjaśnieniach składnych w odpowiedzi na wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty.

Jeżeli składane przez Wykonawcę wyjaśnienia nasuną nowe wątpliwości związane z ceną oferty lub przykładowo – w treści wyjaśnień dojdzie do błędu rachunkowego, wówczas należałaby rozważyć możliwość wezwania do złożenia wyjaśnień w tym zakresie lub uszczegółowienia pierwotnych wyjaśnień.

Podstawa prawna:

Art. 226 Pzp

Art. 224 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy należy wezwać Wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny nawet w sytuacji, gdy jego oferta podlega odrzuceniu ze względu na np. brak podpisanego formularza cenowego lub brak wadium?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Ze względu na ekonomikę postępowania w sytuacji, w której oferta i tak podlega odrzuceniu, można odstąpić od wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Wymaga jednak podkreślenia, że żaden przepis ustawy Prawa zamówień publicznych nie zawiera wyłączenia możliwości stosowania art. 224 Pzp. Takie rozwiązanie przyjęto wyłącznie przez analogię do art. 128 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym nie wzywa się do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 224 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy składane wyjaśnienia zawsze powinny zawierać dowody na potwierdzenie oświadczeń i kalkulacji?
Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Zgodnie z brzmieniem art. 224 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych. Aby wyjaśnienia Wykonawcy były skuteczne, nie mogą być gołosłowne i powinno się poprzeć je dowodami. Należy jednak pamiętać o tym, że kalkulacja własna Wykonawcy lub wyliczenie kosztów pracy również mogą być dowodem – niezależnie od tego, czy stanowią one odrębny od wyjaśnień dokument, czy też ich fragment.

Podstawa prawna:

Art. 224 ust. 1 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania dowodów oraz całkowitej kalkulacji i pokazania zysku od podwykonawcy, który będzie brał udział w zamówieniu. Czy nie jest to przekroczenie standardowych wyjaśnień RNC? Czy to Wykonawca, czy podwykonawcy powinni tłumaczyć się ze wszystkich kosztów?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 224 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

To Wykonawca, jako strona postępowania, składając wyjaśnienia powinien wskazać swój zysk przy realizacji zamówienia. Również Wykonawca powinien wykazać, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Elementem wyjaśnień Wykonawcy może być oczywiście oferta podwykonawcy na realizację fragmentu przedmiotu zamówienia, ale zgodność ceny oferty lub jej istotnych części składowych

z szeroko rozumianymi przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego wykazuje zawsze Wykonawca.

Z uwagi na powyższe, żądanie przez Zamawiającego wykazania dowodów oraz całkowitej kalkulacji

i pokazania zysku od podwykonawcy, który będzie brał udział w zamówieniu, jest przekroczeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z treści art 224 Pzp.

Podstawa prawna:

Art. 224 ust 1 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy w przypadku aukcji elektronicznej można żądać uzasadnienia rażąco niskiej ceny wyłącznie po aukcji, czy także przed aukcją?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

W postępowaniach, w których przewidziano akcję elektroniczną, wyjaśnienia w zakresie ceny oferty mogą być składane zarówno względem ceny oferty zaoferowanej przed, jak i po aukcji.

Podstawa prawna:

Art. 224 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i jak to skutecznie uzasadnić? Zamawiający często uznają wyższość jawności postępowania i odtajniają wyjaśnienia.
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Wyjaśnienia ceny oferty mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Aby tak było, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji musi wskazać informacje objęte tajemnicą i zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, a także bezwzględnie wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać o tym, żeby uzasadnienie zastrzeżenia oddzielić od samych wyjaśnień, bowiem samo uzasadnienie będzie jawne.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

 1. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

 2. które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,

 3. o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

W uzasadnieniu zastrzeżenia ww. elementy trzeba wprost opisać, a same uzasadnienie należy poprzeć dowodami.

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 3 Pzp

Art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone przez Wykonawcę muszą być opatrzone podpisem (jakimkolwiek - w sensie kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym)?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Tryb podstawowy Przetarg nieograniczony

Odpowiedź:

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny dla swojej skuteczności nie muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Wyjaśnienia powinny zostać złożone pisemnie.

Przez pisemność, zgodnie z art. 7 pkt 16) Pzp, rozumie się sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że dla skuteczności formy złożonych wyjaśnień wystarczające będzie ich przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ważne, by możliwym była identyfikacja Wykonawcy.

Podstawa prawna:

Art. 63 Pzp

Art. 7 pkt 16) Pzp

§2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy Zamawiający zawsze ma obowiązek wzywać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, nawet wtedy, gdy Wykonawca, który złożył ofertę wykonuje już takie samo zamówienie dla Zamawiającego w podobnej cenie?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Jeżeli w zakresie ceny oferty zachodzi przesłanka kwotowa, o której mowa w art. 224 ust. 2 Pzp, co do zasady Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Przykładowo: Jeżeli Wykonawca „X” świadczy daną usługę na rzecz Zamawiającego za 150 000,00 zł

i na taką też kwotę złożył ofertę, a w postępowaniu wpłynęły jeszcze 3 inne oferty z cenami oscylującymi na poziomie około 260 000,00 zł, nie można wykluczyć, że Wykonawca X zaoferował cenę nierynkową lub osoby wykonujące zamówienie nie będą otrzymywały wynagrodzenia zgodnego

z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ponadto bardzo rzadko zdarza się, że 2 postępowania obejmują identyczny przedmiot zamówienia. Stąd też Zamawiający każdorazowo powinien przeanalizować prawidłowość wyliczenia ceny, biorąc pod uwagę konkretny przedmiot zamówienia, który ma zostać zrealizowany w precyzyjnie określonych warunkach.

Oczywiście w tym zakresie aktualny pozostaje wyjątek wynikający z treści samego przepisu. O tym, czy rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, powinien jednak każdorazowo decydować Zamawiający.

Podstawa prawna:

Art. 224 ust. 2 pkt 1) Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
W jaki sposób wyjaśnić/udokumentować, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska? W jaki sposób wykazać to prawidłowo? Proszę o wskazanie przykładowych wyliczeń.
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Tryb podstawowy Przetarg nieograniczony

Odpowiedź:

Podczas składania wyjaśnień Wykonawcy powinni skupić się na szczegółowym wyjaśnieniu wszystkich opisanych w wezwaniu wątpliwości Zamawiającego oraz przedstawieniu dowodów na ich poparcie. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowane lub usługi, należy pamiętać, aby wyjaśnienia obejmowały swoim zakresem co najmniej okoliczności opisane w art. 224 ust. 3 pkt 4) i 6) Pzp. W treści wyjaśnień należy więc odnieść się do kosztów z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Ponadto składając wyjaśnienia należy pamiętać o tym, że ich głównym celem jest rozwianie wątpliwości Zamawiającego i wykazanie, że za zaoferowaną cenę możliwe jest wykonanie zamówienia zgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia oraz w sposób gwarantujący osiągnięcie zysku. W treści składanych wyjaśnień należy ten zysk zatem wskazać.

Niestety wskazanie przykładowych wyliczeń w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego nie jest możliwe. Wyjaśniając cenę oferty należy każdorazowo wskazać i opisać okoliczności właściwe dla danego postępowania oraz oferowanego przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna:

Art. 224 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zobligowany jest do wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Jakie dokładnie dowody powinien złożyć Wykonawca?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od treści samych wyjaśnień.

Jeżeli w wyjaśnieniach Wykonawca wskazuje na upusty lub rabaty, które posiada w hurtowniach, pozwalające na obniżenie cen jednostkowych oferowanych produktów, należy przedłożyć dokument potwierdzający ten fakt.

Jeżeli przy realizacji elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zamierza korzystać ze świadczeń realizowanych przez podwykonawców, należy złożyć ich oferty lub cenniki, zgodnie z którymi świadczenia te zostaną wykonane.

Jeżeli natomiast Wykonawca wykazuje:

 • zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie,

 • zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,

nieodzownym będzie wskazanie wysokości tych kosztów, np. poprzez złożenie listy płac, oświadczenia w zakresie wysokości wynagrodzenia osób, które będą wykonywać zamówienie lub szczegółowego wyliczenia w tym zakresie.

Podstawa prawna:

Art. 224 ust. 2 pkt 1) Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
20.04.2022
Czy próbka żądana na potwierdzenie kryterium oceny ofert stanowi przedmiotowy środek dowodowy?
Przygotowanie postępowania SWZ Przedmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
08.04.2022
Czy termin wykonania zamówienia jest słusznym kryterium oceny ofert zwłaszcza w kontekście późniejszych ewentualnych aneksów wydłużających realizację usługi? Czy można, a jeśli tak to w jaki sposób, opisać zasady wprowadzania zmian do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli stanowił on jedno z kryterium oceny ofert?
SWZ Przygotowanie postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
08.04.2022
W kryterium oceny ofert na rezerwację biletów lotniczych Zamawiający podał CENA (waga 60%) z następującymi podkryteriami: 1) cena – wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie europejskiej - waga 50%; 2) cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie pozaeuropejskiej - waga 10% II SYSTEM REZERWACYJNY; 3) system rezerwacyjny – waga 40%. Zamawiający otrzymał ofertę: 1) Cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu lotniczego na zagranicznych trasach europejskich brutto 0,01 zł (słownie: jeden grosz); 2) Cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu lotniczego na zagranicznych trasach pozaeuropejskich brutto 0,01 zł (słownie: jeden grosz). Zamawiający w treści SWZ przewidział: około 30 przelotów rocznie (60 przelotów w okresie dwóch lat - opcja) na trasach europejskich w klasie ekonomicznej i około 6 przelotów rocznie (12 przelotów w okresie dwóch lat - opcja) na trasach pozaeuropejskich (międzykontynentalnych) w klasie ekonomicznej, ekonomicznej premium lub bussines. Jaką kwotę zamawiający winien podać w sprawozdaniu z udzielonych zamówień za rok 2021? Cenę oferty pomnożoną przez przewidywaną liczbę lotów?
Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
08.04.2022
W jaki sposób należy ustalić mechanizm oceny ofert przez członków komisji w ramach przyjętych kryterium jakościowych?
Przygotowanie postępowania SWZ Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
08.04.2022
W jaki sposób powinien postąpić zamawiający w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może dostarczyć równoważnego produktu (za który otrzymał punkty), ale może dostarczyć produkt wymagany w OPZ?
Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
08.04.2022
Czy zamawiający zobowiązany jest zorganizować konkurs w sytuacji, gdy planuje udzielić zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku o wartości równej lub przekraczającej progi unijne?
Procedura udzielenia zamówienia Przygotowanie postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
08.04.2022
Co zrobić z ofertą, gdy Wykonawca miał złożyć przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności z kryteriami w postaci jednej trąbki (zakup instrumentów muzycznych), ale złożył dwie trąbki?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Do ofert należało złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Jeden Wykonawca złożył, drugi nie. Zamawiający przewidział możliwość ich uzupełnienie, w związku z tym wzywa drugiego do złożenia przedmiotowych środków dowodowych. Następuje ich ocena. W przypadku obu wykonawców stwierdzono, że środki są niekompletne. Czy do ponownego uzupełnienia można wezwać tylko pierwszego wykonawcę, który złożył je do oferty a drugiego już nie, ponieważ wykorzystano już możliwość wezwania?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Czy dokumenty przedmiotowe potwierdzające równoważność należy wyspecyfikować, czy można zostawić wykonawcy dobór dokumentów? Przykładowy zapis: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany załączyć do oferty Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby spełniają kryteria równoważności wskazane przez zamawiającego”. Czy dokumenty te są uzupełniane? Czy poniższy zapis można stosować na gruncie nowego PZP: „Brak załączenia do oferty wykazu dotyczącego rozwiązań równoważnych wraz z dokumentami oznaczać będzie, że wykonawca przyjął materiały/urządzenia/wyroby, o których mowa w dokumentacji technicznej”?
Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
W specyfikacji warunków zamówienia zamawiający określił jako jedno z kryteriów oceny ofert „jakość”, przypisując mu wagę 40%. Formularz techniczny zawiera parametry wymagane i oceniane. Czy można uzupełnić katalogi na potwierdzenie parametrów technicznych wymaganych, których nie załączono pierwotnie do oferty?
Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Czy można wzywać do wyjaśnień, jeśli przedmiotowe środki dowodowe zostały złożone na wezwanie?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Czy naklejki na oponach należy uznać za etykiety wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?
Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Czy przedmiotowy środek dowodowy jakim jest np. karta katalogowa, w przypadku, gdy złożona wraz z ofertą zawiera parametr niezgodny z wymaganiami OPZ (np. 2 porty USB, zamiast wymaganych 3) podlega uzupełnieniu, czy od razu należy stwierdzić niezgodność i w konsekwencji odrzucić ofertę? Zakładając, że zamawiający przewidział możliwość uzupełnienia i wyjaśnienia, możliwe są zdaniem pytającego 2 punkty widzenia. -> Przedmiotowe środki dowodowe to element oferty, a wezwanie do uzupełnienia de facto może być odczytana jako niedozwolona negocjacja treści oferty. -> Analogicznie jak przy podmiotowych środkach np. doświadczenie - wymagane 2 dostawy, a wykonawca wykazuje tylko 1 dostawę - jest możliwość wezwania do uzupełnienia przyjmując, że wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału. A tym samym analogicznie, skoro wykonawca przy przedmiotowych środkach dowodowych nie wykazał, że sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (wspomniana niezgodność co do ilości wymaganej ilości portów USB), to należy go wezwać do uzupełnienia.
Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Czy uzupełniane na wezwanie zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe muszą mieć datę sprzed daty składania ofert, czy mogą mieć późniejszą?
Przedmiotowe środki dowodowe Podmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Jaki jest status kart katalogowych lub informacji technicznych o produkcie dostępnych na stronach www producenta? Ich treść może być przecież skopiowana do oferty lub mogą one stanowić załącznik do oferty. Kiedy będą środkiem dowodowym? Kto ma je podpisać - producent czy wykonawca?
Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Jeśli przedmiotowe środki dowodowe nie będą złożone wraz z ofertą i nie będzie w dokumentach zamówienia informacji o uzupełnieniu, to czy ofertę należy odrzucić jako niezgodną z SWZ?
Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Jeżeli wykonawca do oferty dołączył nieprawidłowy dokument (przedstawia inny przedmiot zamówienia niż w ofercie) może go uzupełnić?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Proszę o udzielenie wskazówek/opinii w następującej sprawie: Zamawiający ogłosił postępowanie na dostawę pojazdu specjalistycznego, w którym wykonawcy zobowiązani byli do złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego - specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik nie służy do oceny kryteriów oceny ofert, a jedynie do potwierdzenia spełniania przez wymagany sprzęt parametrów technicznych/eksploatacyjnych określonych przez zamawiającego. Zamawiający wskazał w dokumentacji postępowania, że ww. załącznik będzie podlegał ewentualnym uzupełnieniom/wyjaśnieniom. W trakcie postępowania, w wyniku udzielonych wyjaśnień, zamawiający zmodyfikował zapisy i rozszerzył zakres jednego z parametrów, jakie mógłby spełniać oferowany pojazd, tj. dopuszczono jeszcze jedno rozwiązanie techniczne: w pierwotnym zapisie było, że zamawiający wymaga, aby pojazd spełniał parametr opisany na potrzeby niniejszego pytania lit. \"A\", po udzielonych wyjaśnieniach/odpowiedziach na pytania do treści SWZ zamawiający zmodyfikował zapis zawarty w załączniku w taki sposób, że wymaga, aby pojazd spełniał parametr \"A\" lub \"B\"). Ww. wyjaśnienia/zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie internetowej. W tym samym czasie do zamawiającego wpłynęła już jedna oferta. Pytanie brzmi: czy zamawiający powinien poinformować wykonawcę, że zmodyfikował załącznik (będący przedmiotowym środkiem dowodowym) i wymagać od niego ponownego złożenia całej oferty w sytuacji, gdy do otwarcia ofert pozostało jeszcze kilka dni? Czy można taki załącznik (na starym nieskorygowanym formularzu) przyjąć, przy założeniu oczywiście, że Wykonawca wpisał w ww. dokumencie rozwiązanie, które było wskazane jako lit. \"A\"?
Podmiotowe środki dowodowe Przedmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
16.03.2022
Czy istnieją ograniczenia dla zamawiającego przy określaniu zakresu/wielkości opcji w stosunku do zamówienia podstawowego? Czy zamawiający ma pełną swobodę w kwestii określania zakresu/wielkości opcji i czy opcja może być kilkukrotnie większa od zamówienia podstawowego?
Przygotowanie postępowania SWZ Opis przedmiotu zamówienia Ogłoszenia Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy konstruując postanowienia umowne, zamawiający powinien wartość opcji uwzględnić w wynagrodzeniu wykonawcy z tytułu realizacji umowy?
Przygotowanie postępowania SWZ Opis przedmiotu zamówienia Ogłoszenia Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy prawem opcji w przypadku zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej może być pełnienie nadzoru autorskiego?
Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy sposób rozliczenia prawa opcji może być różny od sposobu rozliczenia zamówienia podstawowego?
SWZ Umowa w sprawie zamówienia Ogłoszenia Przygotowanie postępowania Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy w informacji z otwarcia ofert zamawiający zawsze zobowiązany jest podać wartość oferty z opcją?
Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia Ogłoszenia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy w przypadku zastosowania prawa opcji zamawiający powinien podać kwotę z uwzględnieniem opcji, czy można podać kwotę na zrealizowanie zamówienia podstawowego?
Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia Ogłoszenia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy wykonawca może w ofercie złożyć oświadczenie, że nie będzie realizował prawa opcji? Czy oferta taka będzie podlegała odrzuceniu?
Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy policzyć od ceny wybranej oferty z prawem opcji?
Ogłoszenia SWZ Umowa w sprawie zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy zamawiający może skorzystać z opcji w trakcie realizacji zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu robót budowlanych, czy dopiero po jego zrealizowaniu?
Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy zamawiający powinien dokonać badania rażąco niskiej ceny dla całej wartości oferty, tj. z uwzględnieniem opcji?
Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czym się różni prawo opcji od możliwości wznowienia umowy?
Przygotowanie postępowania SWZ Opis przedmiotu zamówienia Ogłoszenia Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
W jaki sposób poinformować wykonawcę o zastosowaniu prawa opcji? Czy wynikają z zastosowania opcji jakieś obowiązki publikacyjne?
Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie postępowania SWZ Umowa w sprawie zamówienia Ogłoszenia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy wartość zmian umowy, którą może dokonać zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz art. 455 ust. 2 Pzp, w przypadku gdy w postępowaniu przewidziano możliwość zastosowania prawa opcji, należy wyliczać od wartości wynagrodzenia stanowiącego sumę prawa opcji i zamówienia podstawowego, czy też wyłącznie od wartości zamówienia podstawowego?
Przygotowanie postępowania SWZ Opis przedmiotu zamówienia Ogłoszenia Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Z treści art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) Pzp wynika, że wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać odpowiednio 50% wartości pierwotnej umowy. Podobną regulację znajdziemy w art. 455 ust. 2 Pzp.

Z treści tego przepisu wynika, że dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

Oznacza to, że wartość zmiany liczona jest od wartości pierwotnej umowy, zatem od sumy ceny obejmującej zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach opcji. Pamiętajmy jednak, że opcja stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać (nie jest źródłem zobowiązań zamawiającego w momencie udzielania zamówienia).

W związku z tym w przypadku zastosowania opcji polegającej na rozszerzeniu lub zwiększeniu zakresu zamówienia zalecane jest liczenie wartości zmian odpowiednio dla zamówienia podstawowego od wartości pierwotnej umowy dotyczycącej zamówienia podstawowego, a dla opcji od wartości pierwotnej umowy dotyczycącej opcji.

Podstawa prawna:

Art. 441 Pzp

Art. 445 Pzp

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
02.03.2022
Czy termin obowiązywania umowy może być określony w poniższy sposób: umowa obowiązuje od dnia 01.01.2022 przez okres 12 miesięcy?
Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
16.02.2022
Czy zastrzeżenie prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z powodów wynikających z interesu publicznego można potraktować jako wymaganie abuzywne, bez zapłaty odszkodowania niezależnie od etapu realizacji?
Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
16.02.2022
Co w przypadku, gdy Zamawiający wpisze w umowie kary za opóźnienie zamiast za zwłokę omyłkowo (błąd Zamawiającego). Jak może naprawić taki błąd po wyborze oferty? Czy jest taka możliwość?
Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
16.02.2022
Pytanie dotyczy przetargu zaprojektuj i wybuduj. Umowa w przypadku dostaw i usług, gdy nie znamy dokładnego zakresu zamówienia, pozwala na wskazanie, o ile ograniczymy jego zakres. Jak wygląda to w przypadku zaprojektuj i wybuduj? W jaki sposób można zagwarantować, ile robót budowlanych kupimy? Innym przykładem jest zakup leków do szpitali. Nie kupuje się drogich leków, gdy nie ma pacjentów, którzy go potrzebują.
Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
16.02.2022
Czy w sytuacji, gdy Wykonawca złoży podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą, konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków przez Zamawiającego?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
09.02.2022
Czy dokumenty złożone przez Wykonawcę dodatkowo w ramach autouzupełnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na złożenie dokumentów należy traktować jako całość dokumentów złożonych na wezwanie?
Tryb podstawowy Przetarg nieograniczony Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty wcześniej niż w wyznaczonym w wezwaniu terminie, czyli de facto sam sobie ten termin skróci, a jednocześnie w treści pisma przewodniego lub np. w treści wiadomości e-mail nie wskaże, że uzupełnienie będzie składane w kilku wiadomościach lub np., że oczekuje na wydanie np. referencji, które zostaną dosłane w późniejszym terminie (ale oczywiście w terminie wyznaczonym w wezwaniu), dokumenty przekazane Zamawiającemu w późniejszym terminie nie powinny być traktowane jako jedno uzupełnienie.

Przyjęcie dokumentów składanych „na raty” może wzbudzać podejrzenia, że Zamawiający skontaktował się z Wykonawcą np. telefonicznie i przypomniał o konieczności dosłania brakujących dokumentów - co z kolei będzie naruszeniem zasady równego traktowania Wykonawców. Jeżeli jednak w treści wezwania Zamawiający ureguluje tę kwestię, np. poprzez pouczenie, że „Do oceny uzupełnienia Zamawiający przystąpi
nie wcześniej niż po upływie wyznaczonego terminu, co oznacza, że w przypadku składania uzupełnienia w kilku odrębnych wiadomościach będą one oceniane łącznie” i zasada będzie obowiązywać wszystkich wykonawców, wówczas będzie możliwe traktowanie uzupełnienia złożonego w częściach jako całości.

Podstawa prawna:

art. 128 ust 1 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
09.02.2022
Czy jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień (art. 128 ust. 4 Pzp) składa oświadczenia lub nowe podmiotowe środki dowodowe, to Zamawiający bierze je pod uwagę czy też musi wezwać Wykonawcę do złożenia nowych podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 128 Pzp? Czy w sytuacji, gdy Wykonawca w ramach wyjaśnień (na podstawie art. 128 ust. 4 Pzp) przedkłada Zamawiającemu nowe podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, a Zamawiający zweryfikuje je i ponownie wezwie Wykonawcę do wyjaśnień, to w odniesieniu do nowo przedłożonych dokumentów winien to zrobić na podstawie art. 128 ust. 4 Pzp? Czy Zamawiający uprawniony jest jeszcze do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp?
Tryb podstawowy Przetarg nieograniczony Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie z art. 128 ust. 4 Pzp należy traktować jak wyjaśnienia, również w sytuacji, kiedy jego fragmenty lub całość wyjaśnienia zostały przesłane w formie wykazów. Jeżeli zatem wyjaśnienia rozumiane powyższy w sposób nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, rekomenduje się wezwanie Wykonawcy na podstawie art. 128 ust. 1 Pzp o nowy podmiotowy środek dowodowy.

Jeżeli jednak Zamawiający nadal widzi możliwość wyjaśniania złożonych dokumentów, to ustawa Pzp nie zabrania wielokrotnego wyjaśniania ich treści, o ile nie będzie to mogło być potraktowane jako kolejne z rzędu uzupełnienie.

Podstawa prawna:

art. 128 ust 1 Pzp

art. 128 ust 4 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
09.02.2022
Stan faktyczny: w treści warunku udziału, postępowania, w którym przewidziano procedurę odwróconą, Zamawiający zażądał, aby Wykonawca dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem polegającym na 5 publikacjach określonych treści. Ww. warunek udziału powiązano z kryterium pozacenowym. Na etapie badania ofert Zamawiający wezwał o odpowiednie dokumenty (wykaz osób) na podstawie art. 274 ust. 2 Pzp. Czy jeśli w odpowiedzi na wezwanie z art. 274 ust. 2 Pzp, lub odpowiednio w odpowiedzi na wezwanie z art. 126 ust. 2 Pzp, wykonawca złoży wybrane podmiotowe środki dowodowe, Zamawiający będzie zobowiązany do wezwania Wykonawcy na podstawie art. 274 ust. 1 lub 126 ust. 1 do ich złożenia?
Przetarg nieograniczony Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Jeżeli podmiotowy środek dowodowy został złożony w odpowiedzi na wezwanie z art. 274 ust. 2 Pzp lub odpowiednio na podstawie art. 126 ust. 2 Pzp, art. 274 ust. 1 Pzp lub art. 126 ust. 1 Pzp nie znajdzie zastosowania, w zakresie tych podmiotowych środków dowodowych.

Podstawa prawna:

art. 126 ust 2 Pzp

art. 274 ust 2 Pzp

art. 126 ust 1 Pzp

art. 274 ust 1 Pzp

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
09.02.2022
Czy jeżeli w przetargu nieograniczonym, w którym przewidziano procedurę odwróconą, Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie JEDZ, należy wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia JEDZ, czy też należy uznać, że został złożony?
Przetarg nieograniczony Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
09.02.2022
Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie 128 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień w zakresie zdolności zawodowej dot. czy wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, a dokonał samouzupełnienia poprzez wskazanie nowej osoby. Jednak wskazane doświadczenie osoby nie potwierdziło spełnienia warunków udziałów w postępowaniu. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie tego doświadczenia. Wykonawca udzielił wyjaśnienia, że wskazane doświadczenie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i dokonał samouzupełnienia poprzez wskazanie nowego doświadczenia osoby, które potwierdziło spełnienie warunków. Jak Zamawiający powinien zachować się w tej sytuacji?"
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
09.02.2022
Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz usług, który jednak wymaga uzupełnienia. Czy o złożenie nowego wykazu należy Wykonawcę wezwać na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp czy art. 128 ust. 1 Pzp?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Przetarg nieograniczony Tryb podstawowy

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
09.02.2022
Czy jeśli zamawiający nie określa warunków udziału w postępowania, to wówczas żądanie oświadczenia z art. 117 ust. 4 jest bezpodstawne?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy składający ofertę wspólną Umowa w sprawie zamówienia Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Podmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Czy konsorcjanci w oświadczeniu mogą wskazać te same zadania?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Umowa w sprawie zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Czy oświadczenie z art. 117 ust. 4 należy badać w stosunku do wszystkich wykonawców nawet w przypadku, kiedy np. konsorcjum jest na ostatnim miejscu w klasyfikacji ofert i zamawiający nie będziemy go weryfikować pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Wykonawcy składający ofertę wspólną Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 tego przepisu, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Z zacytowanego przepisu wynika, że w przypadkach w nim określonych złożenie oświadczenia następuje wraz z wnioskiem o dopuszczanie do udziału w postępowaniu lub z ofertą. Jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zamawiający bada m.in. spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. W związku z tym, że oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców składających ofertę wspólną, również na tym etapie postępowania zamawiający ma obowiązek weryfikacji faktu złożenia tego oświadczenia przez wszystkich wykonawców.

Również w postępowaniach o udzielenie zamówienia klasycznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne (postępowanie unijne), wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do złożenia oświadczenia. W sytuacji, gdy przewidziano w SWZ lub ogłoszeniu procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 139 Pzp, zamawiający najpierw będzie badał i oceniał oferty, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym również prawidłowości złożenia oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp. Jeżeli zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej, podobnie jak w postępowaniach krajowych, oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp, będzie badane w stosunku do wszystkich wykonawców, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę.

Podstawa prawna:

 • Art. 117 ust. 4 Pzp

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Czy oświadczenie z art. 117 ust. 4 należy uzupełnić na podstawie art. 128 Pzp?
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Wykonawcy składający ofertę wspólną Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Zgodnie z argumentacją wskazaną w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 czerwca 2021 r. (KIO 1586/21, KIO 1587/21), do uzupełnienia oświadczenia z art. 117 ust. 4 ma zastosowanie art. 128 ust. 1 Pzp.

Izba wskazała, że „obaj wykonawcy nie zastosowali się do dyspozycji art. 117 ust. 4 Pzp i nie złożyli stosownych oświadczeń wraz z ofertami, mimo, że w świetle przytoczonych przepisów byli do tego obowiązani. Wbrew twierdzeniu Odwołujących nie obligowało to Zamawiającego do natychmiastowego odrzucenia ofert Konsorcjum oraz Przystępującego. O ile oświadczenie powinno być złożone razem z ofertą to nie oznacza to, że nie podlega ono uzupełnieniu. Oświadczenie jest powiązane z wykazaniem spełniania warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Skoro dopuszczalne w świetle art. 128 ust. 1 Pzp jest uzupełnienie lub poprawa złożonych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu to oświadczenie wskazane w art. 117 ust. 4 Pzp również należy traktować jako uzupełnialne.

Podstawa prawna:

 • Art. 117 ust. 4 Pzp

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Czy oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy również dostaw?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Wykonawcy składający ofertę wspólną Umowa w sprawie zamówienia Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

Odpowiedź:

Jeżeli warunek udziału dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp będzie miało zastosowanie również do postępowań, których przedmiotem są dostawy. W postępowaniach, w których zamawiający określił warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy, oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp będzie musiało być wymagane wtedy, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi.

Podstawa prawna:

 • Art. 117 ust. 4 Pzp

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Czy w spółce cywilnej należy ustanowić pełnomocnika, jeżeli umowa spółki przyznaje równe uprawnienia do reprezentowania spółki oraz podpisywania dokumentów i oświadczeń wszystkim jej wspólnikom?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Czy w sytuacji, gdy obaj wykonawcy składający razem ofertę mają wymagane doświadczenie, to muszą również złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Czy wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność wyłącznie w ramach spółki zobligowani są złożyć odrębne oświadczenia, skoro wiemy, że występują razem?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Wykonawcy składający ofertę wspólną Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Ustawa Prawo zamówień publicznych w przypadku wspólników spółki cywilnej, których należy utożsamiać z wykonawcami składającymi ofertę wspólną, nie różnicuje obowiązku złożenia oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp od faktu, czy wspólnicy ci prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w ramach spółki cywilnej, czy również poza nią. Mając na uwadze powyższe, oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp musi zostać złożone w każdym przypadku, gdy ofertę składa spółka cywilna. Oświadczenie to może złożyć pełnomocnik ustanowiony na podstawie art. 58 ust. 2 Pzp.

Podstawa prawna:

 • Art. 117 ust. 4 Pzp

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Jaki przepis ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwia wcześniejsze wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Jeśli oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp bada się u wszystkich wykonawców (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - np. 2 konsorcja w postępowaniu), a wykonawca na wezwanie nie uzupełnił oświadczenia lub uzupełnione oświadczenie nadal zawierało błędy, to na jakiej podstawie prawnej należy odrzucić ofertę?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy składający ofertę wspólną Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Kiedy wezwać wykonawcę składającego ofertę wspólną do uzupełnienia oświadczenia z art. 117 ust. 4 Pzp?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Skoro oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp składane jest z ofertą, to czy przy wezwaniu do uzupełnienia tego oświadczenia zasadny jest wymóg, by oświadczenie to było aktualne od upływu terminu składania ofert?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
W jaki sposób nie pozwolić jednemu z konsorcjantów/wspólnikowi s.c. na realizację tej części zamówienia, do której realizacji nie wykazał odpowiedniego doświadczenia? Osoby bezpośrednio realizujące zamówienie są zasobami wspólnymi spółki cywilnej. Przepisy dotyczące wykonawcy odnoszą się do wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu.
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Umowa w sprawie zamówienia Wykonawcy składający ofertę wspólną

Odpowiedź:

Jeżeli ofertę złożą wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej, w praktyce niemożliwą może być weryfikacja, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Jeżeli wniosek o dopuszczenie do udziału lub ofertę będzie składała spółka cywilna, to uzasadnionym będzie wskazanie w oświadczeniu z art. 117 ust. 4 Pzp, że roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają wszyscy wykonawcy łącznie. W treści wzoru umowy warto zapisać, że roboty budowlane lub usługa będą realizowane zgodnie z treścią oświadczenia złożonego na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp i przewidzieć konsekwencje w sytuacji, gdy umowa nie będzie realizowana zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Podstawa prawna:

 • Art. 117 ust. 4 Pzp

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Zgodnie z opinią UZP oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp jest podmiotowym środkiem dowodowym. Czy w związku z tym należy badać je tylko u wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Podmiotowe środki dowodowe Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy składający ofertę wspólną Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
02.02.2022
Co zrobić w sytuacji, gdy wadium wnoszone w pieniądzu wpłynie na rachunek zamawiającego o godzinie 11:05. Termin składania ofert i wniesienia wadium wyznaczono na godzinę 11:00 w tym samym dniu, a otwarcie ofert miało nastąpić o godzinie 11:30 również tego samego dnia. W momencie składania oferty wadium jeszcze nie było na koncie zamawiającego, jednak w chwili otwarcia oferty była już ona zabezpieczona wadium.
Wadium Wykonawcy składający ofertę wspólną Różne tryby postępowania Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
25.01.2022
Czy w przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę kwotę tytułem wadium może wpłacić przelewem wyłącznie lider konsorcjum?
Wadium Wykonawcy składający ofertę wspólną Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Różne tryby postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
25.01.2022
W SWZ zapisano, że wadium składane w formie gwarancji musi wskazywać podmiot wnoszący wadium, a także nazwy pozostałych podmiotów. Lider konsorcjum przedstawił gwarancję, w której był tylko on wskazany, a w treści nie wymieniony został partner konsorcjum, ani nie było zapisu, że gwarancja dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. Czy ta gwarancja powinna być odrzucona?
Wadium Wykonawcy składający ofertę wspólną Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Różne tryby postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
25.01.2022
Czy wadium w pieniądzu może zostać wniesione gotówką w kasie zamawiającego?
Wadium Wykonawcy składający ofertę wspólną Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Różne tryby postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
25.01.2022
Czy wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej będzie prawidłowe, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą skan wystawionej gwarancji w formie pisemnej podpisany przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Otwarcie ofert Wadium Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy składający ofertę wspólną Różne tryby postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
25.01.2022
Czy zamawiający określając kryteria oceny ofert musi uzasadniać, że dla niego ważniejsze jest kryterium „cena” i stosuje je w wadze 80%, a pozostałym kryteriom pozacenowym przypisuje wagę 20%?
Różne tryby postępowania Przygotowanie postępowania Opis przedmiotu zamówienia Kryteria oceny ofert Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Czy dodatkowe elementy np. głośniki wolnostojące zamiast wbudowanych mogą być kryterium oceny ofert? Jeśli nie, czy ofertę, w której zostały uwzględnione należy traktować jako wariantową?
Procedura udzielenia zamówienia Przygotowanie postępowania Opis przedmiotu zamówienia Kryteria oceny ofert Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Jak ustalić kary za brak możliwości dostarczenia produktu, którego właściwości były oceniane według przypisanego kryterium oceny ofert i który spełnia wymagania obligatoryjne określone przez zamawiającego dla tego produktu?
Różne tryby postępowania Procedura udzielenia zamówienia Przygotowanie postępowania Umowa w sprawie zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Jakie kryteria pozacenowe poza czasem reakcji można zastosować przy wyborze najkorzystniejszej oferty, której przedmiotem są usługi informatyczne?
Różne tryby postępowania Procedura udzielenia zamówienia Przygotowanie postępowania Kryteria oceny ofert Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
W zakres danego przedmiotu zamówienia wchodzą różne produkty. Czy kryterium inne niż cena może być stosowane tylko dla niektórych z nich?
Różne tryby postępowania Procedura udzielenia zamówienia Przygotowanie postępowania Kryteria oceny ofert Otwarcie ofert

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Czy pozacenowe kryteria oceny ofert można opisać w dokumentach zamówienia nie będących SWZ?
Różne tryby postępowania Przygotowanie postępowania SWZ Kryteria oceny ofert Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Czy próbka systemu informatycznego jest przedmiotowym środkiem dowodowym nie podlegającym uzupełnieniu?
Różne tryby postępowania Przygotowanie postępowania Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Czy jeśli zamawiający wskazał w OPZ na funkcjonalności fakultatywne systemu informatycznego, realizowane w trakcie realizacji umowy, to czy może żądać ich prezentacji (próbki) na etapie składania oferty?
Różne tryby postępowania Przygotowanie postępowania Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Czy przy wyborze oferty najkorzystniejszej możliwe jest stosowanie wyłącznie kryterium cenowego, np. na dostawę oprogramowania lub klawiatur?
Różne tryby postępowania Procedura udzielenia zamówienia Przygotowanie postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
04.01.2022
Czy atesty, certyfikaty zgodności i raporty wydajności dotyczące sprzętu komputerowego stanowiące przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu?
Przedmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Zgodnie art. 107 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą. W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (o ile przewidziane jest to w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia).

Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli:

 • przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert;

 • oferta podlega odrzuceniu, pomimo złożenie przedmiotowego środka dowodowego;

 • zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Podstawa prawna:

 • Art. 107 ust. 1-3 Pzp

Autor:

Arkadiusz Juszczyk Arkadiusz Juszczyk
13.04.2021
Czy powód braku podziału zamówienia na części należy opisać w protokole postępowania?
SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
13.04.2021
Czy do przedmiotowych środków zaliczamy także oświadczenia Wykonawcy?
Przedmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Przedmiotowe środki dowodowe zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 20) Pzp i są to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych
z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Ustawa nie zawiera katalogu przedmiotowych środków dowodowych, dlatego przedmiotowe środki dowodowe inne niż wskazane w art. 104 Pzp (etykiety) i art. 105 Pzp (certyfikaty) mogą odpowiadać oświadczeniom i dokumentom potwierdzającym spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Należy pamiętać, że Zamawiający wskazuje wymagane przedmiotowe środki dowodowe (także ich formę) w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Podstawa prawna:

 • Art. 7 Pkt 20) Pzp

 • Art. 104 Pzp – art. 107 Pzp

Autor:

Krzysztof Zedlewski Krzysztof Zedlewski
13.04.2021
Czy zamawiający powinien podać kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w przypadku, gdy nie pojawiła się żadna oferta?
Otwarcie ofert

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
13.04.2021
Czy można w ogóle nie publikować nic na swoim BIPie, a publikować tylko na miniPortalu?
Ogłoszenia Elektronizacja zamówień

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
13.04.2021
Czy oferta spakowana w .rar jest ofertą poprawnie złożoną?
Elektronizacja zamówień

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
13.04.2021
Z jaką datą należy podpisać oświadczenia z art. 56? Jak należy rozumieć określenie wskazane w Ustawie "przed wykonaniem czynności" w kontekście przygotowania kosztorysu przez inspektora? Czy oświadczenie to może być złożone z datą przygotowania wniosku?
Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
13.04.2021
Czy podmiot udostępniający niezbędne zasoby musi złożyć oświadczenie wstępne w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (w świetle art. 125 ust. 5)?
Oświadczenie z art. 125 Pzp

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
13.04.2021
Czy skarbnik składa oświadczenia z art. 56?
Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
13.04.2021
Czy w trybie podstawowym przekazuje się Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach (art. 81 ust.1)?
Tryb podstawowy Otwarcie ofert

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
13.04.2021
Czy wykonawcę, którego oferta będzie odrzucona (np. błąd w obliczeniu ceny) wzywamy do przedłużenia terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający nie zdążył dokonać wyboru w ciągu 30 dni?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
13.04.2021
Czy zadane pytanie musi mieć podpis elektroniczny?
Elektronizacja zamówień

Odpowiedź:

W myśl  § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) informacje, do których zalicza się wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wykonawca sporządza w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst, który wpisuje bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeśli wykonawca przekazuje wniosek w postaci elektronicznej, to przekazuje go przy użyciu środka komunikacji elektronicznej wskazanego przez zamawiającego. Ustawodawca nie zastrzegł formy lub postaci elektronicznej dla takiej informacji. Zatem nie jest wymagane, aby wykonawca opatrywał wniosek podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca powinien pamiętać o obowiązującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pisemności, komunikacji przy użyciu wskazanych przez zamawiającego środków komunikacji elektronicznej i o użyciu przez niego środka do komunikacji, który umożliwi jego (podmiotu) identyfikację oraz ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru.

Podstawa prawna:

 • Art. 61 ust. 1 Pzp

 • Art. 67 Pzp, § 2 ust. 2; § 3 ust. 1

 • § 12 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
13.04.2021
Czy umieszczając zamówienie dodatkowo np. w DZUUE należy wykonać to w tej samej dacie co ogłoszenie w BZP?
Ogłoszenia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Arkadiusz Juszczyk Arkadiusz Juszczyk
13.04.2021
Jak długo w e-zamówieniach od rejestracji i wypełnienia ogłoszenia o zamówieniu jest ono dostępne do edycji?
Elektronizacja zamówień

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
13.04.2021
W informacji o unieważnieniu postępowania są wskazane oferty odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym odrzucenia. Czy należy opublikować to na stronie zamawiającego?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Arkadiusz Juszczyk Arkadiusz Juszczyk
13.04.2021
Co należy zrobić w przypadku, gdy Zamawiający wie, że oferta będzie odrzucona np. za brak opisu? Czy zamawiający powinien dalej badać ofertę w zakresie poprawy omyłek lub wezwanie do wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
13.04.2021
Czy przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu, jeśli nie zostaną złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą? Jeśli tak, to czy jest to czynność jednokrotna?
Opis przedmiotu zamówienia Podmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
13.04.2021
Zamawiający wymagał do oferty kosztorysu ofertowego szczegółowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym, a wykonawcy złożyli kosztorysy uproszczone. Czy pozostali wykonawcy mogą podważyć najkorzystniejszą ofertę?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty Środki ochrony prawnej

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
13.04.2021
Czy licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób to podmiotowy środek dowodowy?
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Podmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Krzysztof Zedlewski Krzysztof Zedlewski
13.04.2021
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy. Czy Wykonawca powienien zostać poinformowany o tym fakcie niezwłocznie (tzn. przed badaniem kolejnego), czy dopiero przy ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty? Jeśli nie informujemy Wykonawcy niezwłocznie, to jak opisać to w dokumentach - np. notatką załączoną do akt sprawy? Czy ta informacja powinna być skierowana wyłącznie do Wykonawcy z dokładnym uzasadnieniem?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Arkadiusz Juszczyk Arkadiusz Juszczyk
13.04.2021
Czy podpisanie przesyłki tylko przy samym przesyłaniu przez ePuap jest ofertą prawidłowo podpisaną?
Elektronizacja zamówień

Odpowiedź:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca po prawidłowym podpisaniu oferty szyfruje ją przy pomocy miniPortalu. Dopiero tak przygotowaną ofertę przesyła do zamawiającego za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePUAP. W „formularzu do złożenia, zmiany i wycofania oferty” wykonawca załącza wygenerowany przez miniPortal zaszyfrowany załącznik z podpisaną i zaszyfrowaną ofertą. W ostatnim kroku wykonawca może wysłać formularz bez podpisu lub z podpisem. Jeżeli użytkownik chce podpisać formularz może wybrać podpis zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Należy jednak podkreślić, że wykonawca, który na tym etapie zdecyduje się na podpis bez wcześniejszego podpisania oferty, podpisuje wyłącznie formularz. Zatem jeśli wykonawca nie podpisał wcześniej swojej oferty tj. przed zaszyfrowaniem, to podpisując formularz nie podpisze jej. UZP w swojej opinii podkreślił, że cyt.: "(…) podpis na formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePuap, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem."

Podstawa prawna:

 • Art. 63 Pzp

 • Więcej informacji w Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie UZP, w e-zamówienia, miniPortal; [źródło: miniportal.uzp.gov.pl]; opinii UZP „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej” [źródło: uzp.gov.pl]

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
13.04.2021
Jak należy udostępnić ofertę zeskanowaną w jednym pliku z pełnomocnictwem, a w nim danymi wrażliwymi takimi jak PESEL i nr dowodu osobistego?
Jawność postępowania

Odpowiedź:

Zasady udostępniania ofert zostały wskazane w art. 74 ust. 2 Pzp. Zamawiający mając na uwadze prymat zasady jawności prowadzonego postępowania, o której mowa w art. 18 ust. 1 Pzp może udostępnić ofertę (plik) niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem regulacji określonej w art. 166 ust. 3 Pzp lub art. 291 ust. 2 Pzp. Zasada ta ma ograniczenie, co do danych ujawnionych wraz z ofertą, która wyrażona została w art. 74 ust. 3 i 4 Pzp.

Warto wskazać, że zgodnie z art. 74 ust. 4 Pzp udostępnienie danych w związku z udostępnieniem oferty ma zastosowanie do wszystkich danych (osobowych) za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.). Zaznaczyć należy, że numer PESEL i nr dowodu osobistego nie może być zakwalifikowany do kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe), dlatego podlegać będzie udostępnieniu. Dodatkowo trzeba wskazać, że nie zachodzą także przesłanki ograniczenia jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 Pzp.

Podstawa prawna:

 • Art. 18 Pzp, art. 74 Pzp

 • Art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

Autor:

Krzysztof Zedlewski Krzysztof Zedlewski
13.04.2021
Czy należy otworzyć ofertę złożoną po terminie składania ofert?
Otwarcie ofert

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
13.04.2021
Czy ofertę, która wpłynęła po terminie składania ofert, należy wykazać w informacji z otwarcia ofert i w informacji przekazywanej Prezesowi Urzędu zgodnie z art. 81 ust.1?
Otwarcie ofert

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
13.04.2021
Wykonawcom przekazano OPZ na usługi (część poufną) w formacie PDF. Jeden z wykonawców poprosił wersję edytowalną .doc. Czy wersję edytowalną należy wysłać innym Wykonawcom, jeśli o nią nie prosili? Czy brak wysłania może powodować zarzut braku równego traktowania (art. 16)?
SWZ

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
13.04.2021
Kiedy należy żądać oświadczenia o aktualności informacji?
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Podmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
13.04.2021
Kiedy należy złożyć oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 56 ust. 3 i ust. 6 Ustawy oraz treścią protokołu postępowania wskazaną w pkt. 6 lit. B?
Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
13.04.2021
Jeśli konsorcjum nie złoży oświadczenia z art. 117 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenie będzie zawierało błędy, to czy na etapie badania i oceny ofert, choć wykonawca nie jest najkorzystniejszy, należy wezwać go do uzupełnienia oświadczenia? Co, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczenia lub będą w nim błędy? Na jakiej podstawie należy odrzucić ofertę?
Wykonawcy składający ofertę wspólną

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
13.04.2021
Kto w przypadku udostępnienia zasobów podpisuje wykaz usług/robót przedkładany na wezwanie - wykonawca czy podmiot udostępniający?
Podmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
13.04.2021
Zamawiający jest w posiadaniu projektu chodnika z 2020 r. i wykonał etap I w 2020 r. (tj. połowę zakresu). Czy przy ogłaszaniu etapu II w 2021 r. musi ponownie ustalać wartość i aktualizować kosztorys?
Określenie wartości zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
13.04.2021
Czy w postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego można dopuścić podwykonawstwo?
Podwykonawstwo

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Arkadiusz Juszczyk Arkadiusz Juszczyk
13.04.2021
Czy projektant opisując przedmiot zamówienia, który jest osobą mającą wpływ na wynik postępowania (opis może nawet wykluczyć pewne produkty) powinien złożyć oświadczenie z art. 56 ust. 3?
Opis przedmiotu zamówienia Zasady w zamówieniach publicznych

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Grzegorz Soluch Grzegorz Soluch
13.04.2021
Czy dokumenty potwierdzające równoważność są przedmiotowymi środkami dowodowymi?
Opis przedmiotu zamówienia Podmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Piotr Pieprzyca Piotr Pieprzyca
13.04.2021
Czy jeżeli wykonawca zada pytanie do treści SWZ po terminie, to zamawiający powinien zareagować i zamieści informację, że pytanie zadano po terminie i na nie nie odpowiadać?
SWZ

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
13.04.2021
Co jest stroną prowadzonego postępowania? Czy jest to BIP, miniPortal, czy miejsce, gdzie jest dostępna cała dokumentacja?
Ogłoszenia Elektronizacja zamówień

Odpowiedź:

Analizując przepisy Pzp należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca posługuje się dwoma pojęciami: strona internetowa prowadzonego postępowania oraz strona internetowa zamawiającego. Nigdzie jednak nie zamieścił ich definicji. W tej części swz zawierającej dane identyfikujące zamawiającego oraz zamówienie, zamawiający zobowiązany jest zamieścić adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem w szczególności swz, zmiany i wyjaśnienia treści swz oraz inne dokumenty zamówienia. Ważne jest, aby podać dokładny adres strony internetowej (ścieżkę dostępu), pod którą udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w celu zapewnienia wykonawcom łatwiejszego dostępu do ww. dokumentów. Co do zasady adres takiej strony będzie powiązany ze stroną, na której zamawiający będzie prowadził postępowanie, tj. z miniPortalem, platformą zakupową, czy też z BIP.

Obecnie miniPortal może być stroną prowadzonego postępowania w rozumieniu Pzp, gdyż istnieje możliwość zamieszczania tam dokumentów postępowania, przed otwarciem ofert informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia czy informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

Podstawa prawna:

 • Art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp

 • Art. 281 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
13.04.2021
Wskutek pytań zostaje przesunięty termin składania ofert. Czy przesuwa się czas na zadawanie pytań?
SWZ

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
13.04.2021
Jeśli w trybie podstawowym nie ma procedury odwróconej, to jak rozumieć art. 274 ust. 1 Pzp?
Tryb podstawowy Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Agnieszka Szulakowska Agnieszka Szulakowska
13.04.2021
Czy w trybie z negocjacjami należy najpierw zweryfikować oświadczenie, a później kosztorysy, czy powinno się to robić równolegle?
Różne tryby postępowania Procedura udzielenia zamówienia

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
13.04.2021
Czy wstępna ocena podmiotowa wykonawców (oświadczenie z art. 125 Ustawy, zobowiązanie o udostępnieniu zasobów, oświadczenie z art. 117 Ustawy) może być prowadzona jednocześnie z oceną ofert (wyjaśnianie treści oferty, rażąco niskiej ceny itp.)?
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu Oświadczenie z art. 125 Pzp Podmiotowe środki dowodowe Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Justyna Oślislok Justyna Oślislok
13.04.2021
Co należy zrobić, jeśli wykonawca prześle wyjaśnienia dot. wyliczenia ceny, ale nie wskaże informacji z art. 224 ust. 4 tj. minimalnego wynagrodzenie i zgodności z przepisami prawa pracy i zabezpieczenia społecznego?
Badanie i ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
13.04.2021
Wykonawca złożył ofertę z innego postępowania. Czy wykazujemy ją w informacji z otwarcia ofert w informacji przekazywanej Prezesowi Urzędu zgodnie z art. 81 ust. 1 oraz w protokole, czy też należy ją zwrócić wykonawcy?
Otwarcie ofert

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Krzysztof Zedlewski Krzysztof Zedlewski
13.04.2021
Wykonawca złożył wniosek o kosztorysy ofertowe wszystkich ofert. Całość oferty zapisana jest w 1 pliku. Czy należy przekazać całą ofertę?
Jawność postępowania

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Martyna Lubieniecka Martyna Lubieniecka
13.04.2021
Czy żądanie, aby Wykonawca był autoryzowanym partnerem producenta jest dopuszczalne i czy jest to przedmiotowy środek dowodowy?
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe środki dowodowe

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Krzysztof Zedlewski Krzysztof Zedlewski
13.04.2021
Na pięć złożonych ofert dwóch z ofert Zamawiający nie jest w stanie deszyfrować (jedna oferta zaszyfrowana kluczem z innego postępowania, druga oferta przesłana na ePuap, a nie złożona przez miniPortal). Czy w informacji z otwarcia ofert należy podać tylko informację o trzech prawidłowo złożonych ofertach?
Elektronizacja zamówień

Odpowiedź:

Pozostało 100% artykułu

Pełna treść dostępna tylko dla abonentów PZPgo

Abonament PZPgo daje Ci dostęp do wszystkich naszych kursów i wideoszkoleń – to aż 25 godzin nagrań!

Dodatkowo zyskujesz pełny dostęp do Strefy Wiedzy, a w niej:

 • dziesiątki merytorycznych artykułów przygotowanych przez naszych trenerów,
 • porównania aktualnych przepisów PZP z przepisami ustawy z 2004 r.,
 • rozbudowaną sesję Q&A z filtrami tematycznymi.

Autor:

Iwona Ziarniak Iwona Ziarniak
13.04.2021

Trwa ładowanie...

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej